Logo: BIP

News box

Rusza nabór uzupełniający na mieszkania w blokach SIM w Dobrzelowie

 • 16-05-2024
Ogłoszenie  o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych położonych w Dobrzelowie w ramach inwestycji realizowanejprzez SIM Łódzkie Sp. z o.o.
 
Gmina Bełchatów informuje, że rusza pierwszy uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dobrzelowie w ramach inwestycji realizowane przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. - I ETAP.
 
Ogólna charakterystyka inwestycji
Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, jednoklatkowe, trzykondygnacyjne (parter + dwa piętra), bez podpiwniczenia i poddasza z komórkami lokatorskimi dla każdego mieszkania. W budynkach łącznie będzie się mieścić 60 lokali mieszkalnych 1-, 2-, 3- pokojowych o powierzchnicoh 34,30 m2 do 67,53 m2
Inwestycja dzieli się na etapy:
 • I ETAP : 17 lokali mieszkalnych 1-, 2-, 3- pokojowych o powierzchni od 34,30 m2 do 67,53 m2. Lokale zostaną wykończone „pod klucz”, tj. w pokojach panele podłogowe, w łazience płytki ceramiczne i gres, kuchnia wyposażona w zlewozmywak i kuchnia  z piekarnikiem, w łazienkach armatura sanitarna (brodzik z natryskiem lub wanna, umywalka z szafką pod umywalką, miska WC), ściany i sufity malowane farbą, każde mieszkanie będzie posiadało klimatyzację.
       A. Wysokość czynszu, partycypacji oraz kaucji:
 1. Czynsz za wynajem mieszkania będzie ustalony przed zawarciem umowy najmu. Stawka za 1m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczała, w skali roku, 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 7c ust. 4 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, czyli około 18,76 zł za 1m2.
 2. Najemcy mieszkań partycypować będą w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Wysokość partycypacji ustalana będzie na podstawie art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Dla inwestycji w Dobrzelowie wysokość partycypacji jest szacowana na poziomie około 3 201,68 zł za 1m2 pow. użytkowej. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu mieszkalnego, kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Wysokość zwracanej kwoty jest przeliczana zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 3. Najemca zobowiązany będzie również dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu. Po rozwiązaniu umowy najmu zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu.
      B. Warunki ubiegania się o najem lokalu:
 1. Tytuł prawny
 • Wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Bełchatów a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego.
 • Nie były i nie są właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego  lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmował by  co najmniej jeden lokal mieszkalny.
       2. DOCHÓD
 • maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 z późn. zm.) tj.
 1. w gospodarstwie jednoosobowym – 6 198,35 zł,
 2. w gospodarstwie dwuosobowym – 8 677,69 zł,
 3. w gospodarstwie trzyosobowym – 11 983,48 zł,
 4. w gospodarstwie czteroosobowym -14 049,59 zł,
 5. w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe to 170% jest powiększone o dodatkowe 35% na każda kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
 
      C. Zasady wyłaniania przyszłych najemców:
 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego składają wniosek wraz z:
 • deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 • dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania tj.:
 1. w odniesieniu do dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT 2023, a w przypadku posiadania dzieci do 18 roku życia również PIT 2022- (dokumenty do wglądu),
 2. w odniesieniu do dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególnionych w art. 3 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dokumenty potwierdzające uzyskane dochody - (dokumenty do wglądu);
 • zaświadczeniem z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierające informację o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3 – ech miesięcy,
 • innymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.
 1. Wybór najemców zostanie dokonany spośród osób spełniających ww. warunki do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego, przy uwzględnieniu kryteriów i zasad oceny punktowej określonych uchwałą nr LXI/580/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Gminie Bełchatów przez SIM Łódzkie Sp. z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 7841) oraz w Uchwale nr LXIII/589/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/580/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Gminie Bełchatów przez SIM Łódzkie Sp. z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 19 października 2023 r. poz. 8610).
 2. O kolejności wpisania na listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, przyznanych zgodnie z kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą Rady Gminy Bełchatów.
 3. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i kolejność złożenia wniosku.
      D. Umowa najmu:
 1. Umowy najmu zostaną zawarte przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Gminę Bełchatów. Umowy najmu zostaną zawarte na czas nieoznaczony.
 2. Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone:
 • zawarciem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na listę najemców,
 • uregulowaniem kwoty partycypacji w pełnej wysokości,
 • wpłatą kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości odpowiadającej 12-krotności miesięcznego czynszu.
 1. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja spełnienia warunków określonych w punkcie B. niniejszej informacji (Warunki ubiegania się o najem lokalu).
      E. Termin i miejsce składania wniosków
 1. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 16 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r.
Formularz wniosku o zawarcie umowy najmu jest dostępny w formie papierowej:
 • w Urzędzie Gminy Bełchatów przy ulicy Kościuszki 13, pokój nr 31,
 • oraz udostępniony do pobrania ze strony internetowej Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.pl.
 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Bełchatów przy ulicy Kościuszki 13, I piętro pok. nr 31 – w godzinach pracy urzędu.
Wniosek o zawarcie umowy najmu złożony po wskazanym powyżej terminie nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku wniesienia niekompletnego wniosku o zawarcie umowy najmu (w tym bez wymaganych załączników) osobie ubiegającej się o zawarcie umowy przysługuje prawo do uzupełnienia braków w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek zostanie bez rozpatrzenia
Szczegółowe informacje związane z naborem wniosków o zawarcie umowy najmu można uzyskać pod numerem telefonu 44 632-65-68 wew. 33

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022