Logo: BIP

News box

Rusza nabór uzupełniający na mieszkania w blokach SIM w Dobrzelowie

 • 16-05-2024
Ogłoszenie  o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych położonych w Dobrzelowie w ramach inwestycji realizowanejprzez SIM Łódzkie Sp. z o.o.
 
Gmina Bełchatów informuje, że rusza pierwszy uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dobrzelowie w ramach inwestycji realizowane przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. - I ETAP.
 
Ogólna charakterystyka inwestycji
Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, jednoklatkowe, trzykondygnacyjne (parter + dwa piętra), bez podpiwniczenia i poddasza z komórkami lokatorskimi dla każdego mieszkania. W budynkach łącznie będzie się mieścić 60 lokali mieszkalnych 1-, 2-, 3- pokojowych o powierzchnicoh 34,30 m2 do 67,53 m2
Inwestycja dzieli się na etapy:
 • I ETAP : 17 lokali mieszkalnych 1-, 2-, 3- pokojowych o powierzchni od 34,30 m2 do 67,53 m2. Lokale zostaną wykończone „pod klucz”, tj. w pokojach panele podłogowe, w łazience płytki ceramiczne i gres, kuchnia wyposażona w zlewozmywak i kuchnia  z piekarnikiem, w łazienkach armatura sanitarna (brodzik z natryskiem lub wanna, umywalka z szafką pod umywalką, miska WC), ściany i sufity malowane farbą, każde mieszkanie będzie posiadało klimatyzację.
       A. Wysokość czynszu, partycypacji oraz kaucji:
 1. Czynsz za wynajem mieszkania będzie ustalony przed zawarciem umowy najmu. Stawka za 1m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczała, w skali roku, 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 7c ust. 4 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, czyli około 18,76 zł za 1m2.
 2. Najemcy mieszkań partycypować będą w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Wysokość partycypacji ustalana będzie na podstawie art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Dla inwestycji w Dobrzelowie wysokość partycypacji jest szacowana na poziomie około 3 201,68 zł za 1m2 pow. użytkowej. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu mieszkalnego, kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Wysokość zwracanej kwoty jest przeliczana zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 3. Najemca zobowiązany będzie również dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu. Po rozwiązaniu umowy najmu zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu.
      B. Warunki ubiegania się o najem lokalu:
 1. Tytuł prawny
 • Wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Bełchatów a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego.
 • Nie były i nie są właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego  lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmował by  co najmniej jeden lokal mieszkalny.
       2. DOCHÓD
 • maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 z późn. zm.) tj.
 1. w gospodarstwie jednoosobowym – 6 198,35 zł,
 2. w gospodarstwie dwuosobowym – 8 677,69 zł,
 3. w gospodarstwie trzyosobowym – 11 983,48 zł,
 4. w gospodarstwie czteroosobowym -14 049,59 zł,
 5. w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe to 170% jest powiększone o dodatkowe 35% na każda kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
 
      C. Zasady wyłaniania przyszłych najemców:
 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego składają wniosek wraz z:
 • deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 • dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania tj.:
 1. w odniesieniu do dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT 2023, a w przypadku posiadania dzieci do 18 roku życia również PIT 2022- (dokumenty do wglądu),
 2. w odniesieniu do dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególnionych w art. 3 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dokumenty potwierdzające uzyskane dochody - (dokumenty do wglądu);
 • zaświadczeniem z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierające informację o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3 – ech miesięcy,
 • innymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.
 1. Wybór najemców zostanie dokonany spośród osób spełniających ww. warunki do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego, przy uwzględnieniu kryteriów i zasad oceny punktowej określonych uchwałą nr LXI/580/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Gminie Bełchatów przez SIM Łódzkie Sp. z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 7841) oraz w Uchwale nr LXIII/589/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/580/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Gminie Bełchatów przez SIM Łódzkie Sp. z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 19 października 2023 r. poz. 8610).
 2. O kolejności wpisania na listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, przyznanych zgodnie z kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą Rady Gminy Bełchatów.
 3. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i kolejność złożenia wniosku.
      D. Umowa najmu:
 1. Umowy najmu zostaną zawarte przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Gminę Bełchatów. Umowy najmu zostaną zawarte na czas nieoznaczony.
 2. Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone:
 • zawarciem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na listę najemców,
 • uregulowaniem kwoty partycypacji w pełnej wysokości,
 • wpłatą kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości odpowiadającej 12-krotności miesięcznego czynszu.
 1. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja spełnienia warunków określonych w punkcie B. niniejszej informacji (Warunki ubiegania się o najem lokalu).
      E. Termin i miejsce składania wniosków
 1. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 16 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r.
Formularz wniosku o zawarcie umowy najmu jest dostępny w formie papierowej:
 • w Urzędzie Gminy Bełchatów przy ulicy Kościuszki 13, pokój nr 31,
 • oraz udostępniony do pobrania ze strony internetowej Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.pl.
 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Bełchatów przy ulicy Kościuszki 13, I piętro pok. nr 31 – w godzinach pracy urzędu.
Wniosek o zawarcie umowy najmu złożony po wskazanym powyżej terminie nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku wniesienia niekompletnego wniosku o zawarcie umowy najmu (w tym bez wymaganych załączników) osobie ubiegającej się o zawarcie umowy przysługuje prawo do uzupełnienia braków w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek zostanie bez rozpatrzenia
Szczegółowe informacje związane z naborem wniosków o zawarcie umowy najmu można uzyskać pod numerem telefonu 44 632-65-68 wew. 33
czytaj dalej

Za nami I Sesja Rady Gminy Bełchatów

 • 02-05-2024
Za nami I Sesja Rady Gminy Bełchatów. To właśnie dziś nowo wybrani radni objęli swoje mandaty - stało się to po złożeniu przez każdego z nich ślubowania. Ślubowanie złożył też wybrany na kolejną kadencję Wójt Gminy Bełchatów - Konrad Koc.
Zgodnie z tradycją posiedzeń, inaugurujących kadencję samorządową, obrady rozpoczął radny senior - Feliks Frączkowski. Pierwszymi decyzjami, które podjęli radni w tej kadencji, były te, związane z wyborem Prezydium Rady Gminy Bełchatów. I tak Przewodniczącym Rady Gminy Bełchatów został Rafał Furczyński, Wiceprzewodniczącymi - Piotr Kotas oraz Mariusz Wolak.
A już w przyszłym tygodniu radni spotkają się na II Sesji Rady Gminy Bełchatów, by wybrać komisje stałe rady oraz debatować nad pierwszymi w tej kadencji uchwałami.
czytaj dalej

Czekamy na "Wiosenny kadr z Gminy Bełchatów". Rusza konkurs fotograficzny.

 • 10-04-2024
Gmina Bełchatów ogłasza konkurs fotograficzny "Wiosenny kadr z Gminy Bełchatów". Idea jest prosta, czekamy na fajne zdjęcia, wykonane na terenie naszej gminy wiosenną porą.
Celem konkursu jest promocja Gminy Bełchatów, popularyzacja walorów przyrodniczych,zabytków, miejsc pamięci, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i mieszkańców gminy, a także rozwijanie działalności artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.
 
Konkurs jest otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych). Warunek jest jeden - nadesłane fotografie powinny przedstawiać miejsca lub obiekty znajdujące się wyłącznie na terenie Gminy Bełchatów, przedstawiające walory jej dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczo-krajobrazowego i nawiązywać do tematu konkursu, czyli być wykonane wiosną.
Jedna osoba może nadesłać maksymalnie trzy fotografie. Wraz ze zdjęciami należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający m.in. tytuły i opis zdjęć. Prace należy nadsyłać na adres mailowy: e-mail, w terminie do 30 maja br. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, w wielkości minimum 1 Mb i maksimum 7 Mb, w rozdzielczości minimum 300 dpi. Pliki zdjęciowe należy przesłać w formie spakowanej, najlepiej poprzez serwis WeTransfer.

Nadesłane fotografie oceni komisja konkursowa, a dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, w postaci bonów pieniężnych:
1000 zł za pierwsze miejsce,
700 zł za drugie miejsce,
500 zł za trzecie miejsce.
Autorzy prac konkursowych oczywiście zachowują prawa autorskie do nadesłanych fotografii, a udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Gminę Bełchatów do celów promocyjnych. Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Urzędzie Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Bełchatów

 • 08-04-2024
Konrad Koc (KWW Konrada Koca) w pierwszej turze wygrał wybory na Wójta Gminy Bełchatów. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już wynki wyborów na Wójta oraz na Radnych Gminy Bełchatów. Frekwencja wyniosła 63,39%.
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Bełchatów przedstawiają się następująco:
 • Konrad Koc (KWW Konrada Koca) - 3.345 głosów - 54,09 %
 • Tomasz Piotrowski (KWW Tomasza Piotrowskiego) - 1.412 głosy - 22,83 %
 • Piotr Suski (KWW Piotra Suskiego) - 934 głosy - 15,10 %
 • Krzysztof Polak (KWW Ponad Podziałami - 493 głosy - 7,97%.
Radnymi w poszczególnych okręgach zostają:
 • Okręg nr 1 - Mariusz Wolak (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 2 - Feliks Frączkowski (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 3 - Ilona Kołodziej (KWW P. Suskiego)
 • Okręg nr 4 - Magdalena Rzepecka (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 5 - Ewa Gębarowska (KWW Ewy Gębarowskiej)
 • Okręg nr 6 - Paweł Lesiak (KWW P. Suskiego)
 • Okręg nr 7 - Renata Jabłońska (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 8 - Rafał Furczyński (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 9 - Damian Boruński (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 10 - Piotr Kotas (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 11 - Artur Szczerbetka (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 12 - Janusz Werecki (KWW K. Koca)
 • Okręg nr 13 - Monika Sadura (KWW T. Piotrowskiego)
 • Okręg nr 14 - Grażyna Kałużna (KWW T. Piotrowskiego)
 • Okręg nr 15 - Bogusława Maziarz (KWW T. Piotrowskiego).
 
czytaj dalej

Wybory samorządowe już w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Gdzie będą głosować mieszkańcy Gminy Bełchatów?

 • 05-04-2024
Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Lokal wyborcze otwarte będą między godziną 7:00 a 21:00. Mieszkańcy Gminy Bełchatów będą głosować w dziewięciu komisjach wyborczych, ich lokalizacja pozostała taka sama, jak w październikowych wyborach do sejmu i senatu.
 
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 zlokalizowana jest w ZSP w Dobrzelowie, głosują tam mieszkańcy Kałdun, Zawad, Helenowa, Huty, Wielopoly, Dobrzelowa, Myszaków, Niedyszyny.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej w Dobiecnie, głosują tam mieszkańcy Dobiecina-Kolonii, Dobiecina, Korczewa, Zwierzchowa, Janiny, Mokracza, Postękalic.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 zlokalizowana jest w ZSP w Janowie, głosują tam mieszkańcy Augustynowa, Bukowej, Janowa, Kielchinowa, Wiktorowa.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 zlokalizowana jest w ZSP w Łękawie, głosują tam mieszkańcy Wólki Łękawskiej, Zawadowa, Zawałów, Kaliska, Kąsia, Łękawy.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 zlokalizowana jest w Strażnicy OSO w Oleśniku, głosują tam mieszkańcy Biłgoraju, Słoku-Młyna, Księżego Młyna, Oleśnika, Rząsawy, Ludwikowa, Nowego Światu, Poręb.
 • Obwodowa Komisja Wyorcza nr 6 zlokalizowana jest w ZSP w Domiechowicach, głosują tam mieszkańcy Domiechowic, Emilina, Ławw, Adamowa, Anastazowa, Apolinowa, Józefowa, Mikorzyc, Woli Mikorskiej, Zalesnej.
 • Obwodowa komisja Wyborcza nr 7 zlokalizowana jest Świetlicy w Mikorzycach, głosują taqm mieszkańcy Podwód-Kolonii, Podwód, Wygody, Woli Kruszyńskiej.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 zlokalizowana jest w ZSP w Kurnosie Drugim, głosują tam mieszkańcy Kurnosa Pierwszego, Kurnosa Drugiego, Borek.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 zlokalizowa jest w Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych, głosują tam mieszkańcy Bugaju, Mazur, Zdzieszulic Dolnych, Zdzieszulic Górnych.
 
W sumie liczba osób uprawnionych do głosowania to 9.926 (stan na 4 kwietnia). Gmina została podzielona na 15 okręgów, w każdym z nich zostanie wybrany jeden radny (bądź radna). Największy okręg to ten oznaczony numerem 7 - w jego skład wchodzą Zdzieszulice Górne, Zdzieszulice Dolne, Kielchinów i Wiktorów. Głosowac będzie tam 886 osób. Niewiele mniejszy jest okręg nr 2 (Dobrzelów, Myszaki, Niedyszyna), gdzie do głosowania uprawnionych jest 875 osób. Najmniejszy okręg to ten oznaczony nr 14 (Podwody, Podwody Kolonia, Wola Kruszyńska i Wygoda). Tam głosować może 396 osób.
 
czytaj dalej

WUKO pomoże udrażniać sieci

 • 04-04-2024
Specjalistyczny samochód WUKO, przeznaczony do czyszczenia ciśnieniowego systemów kanalizacyjnych, dotarł już do naszej gminnej spółki. Zaraz po przyjeździe przeszedł też "chrzest bojowy" - trzeba było oczyścić tłocznię w Nowym Świecie.
 
- Naszych sieci kanalizacyjnych wciąż przybywa, wymagają one częstych zabiegów, związanych z udrażnianiem i czyszczeniem poszczególnych fragmentów sieci - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, który uczestniczył w odbiorze samochodu. - Dotychczas nasze Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów dysponowało wysłużonym, leciwym jelczem, który naprawdę jest już w opłakanym stanie. Nowoczesne, wysokowyspecjalizowane WUKO pozwoli naszym pracownikom, którzy przeszli już odpowiednie szkolenia, na szybkie i skuteczne działanie. A to, że ten pojazd jest bardzo potrzebny, pokazał dzisiejszy przykład - dodaje Konrad Koc.
czytaj dalej

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Emilin - Domiechowice

 • 19-03-2024
Na tę wiadomość czeka wielu mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i całego powiatu. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi powiatowej Domiechowice - Emilin.
 
Przebudowa obejmie odcinek o długości 2.794 metrów. Droga będzie miała szerokość od 5,5 do 6 metrów, powstanie wzdłuż niej chodnik o szerokości 2 metrów oraz ścieżka pieszo - rowerowa o szerokości 3 metrów. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowany będzie wodociąg. Powstanie zbiornik retencyjno - odsączający, przebudowane będą też sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
 
- Inwestycja będzie miała bardzo duży zakres - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Dzięki niej droga będzie bezpieczniejsza dla wszystkich uczestników ruchu. Nowy system odwodnienia sprawi, że zakończą się problemy z podtapianiem nieruchomości położonych przy drodze. Chcemy też wprowadzić nowe rozwiązania w okolicy szkoły, będą funkcjonalne rozwiązania dla autobusów dowożących dzieci oraz dla rodziców, którzy sami przywożą uczniów do szkoły - podkreśla Konrad Koc.
 
Na oferty firm, które gotowe są podjąć się tej inwestycji, czekamy do 2 kwietnia. Zwycięzca przetargu będzie miał 15 miesięcy na realizację całej inwestycji.
czytaj dalej

Chodnik w Dobrzelowie powstanie w tym roku

 • 22-02-2024
W Dobrzelowie, wzdłuż drogi wojewódzkiej 476, powstanie długo wyczekiwany przez mieszkańców chodnik. Zostanie on wybudowany na odcinku ok. 220 metrów, między skrzyżowaniem z drogą do Zawad, a skrzyżowaniem z ul. Dolną. Radni Gminy Bełchatów jednogłośnie poparli dziś wniosek Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca o przekazanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi kwoty 150 tys. zł na realizację tej inwestycji. Łódzkie ZDW wystąpiło o takie wsparcie po rozstrzygnięciu przetargu na projekt i budowę chodnika.Kwota poprzetargowa to niemal 900 tys. zł, a suma zabezpieczona w budżecie Województwa to nieco ponad 750 tys. zł. Razem z przekazanymi przez Gminę Bełchatów 150 tys. zł, będzie to suma wystarczająca, by to zadanie wykonać.
 
- Nie miałem wątpliwości, że podobnie jak w przypadku ciągu pieszo – rowerowego w Zawadach, również teraz musimy wspomóc Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w realizacji tej inwestycji – mówi Konrad Koc. – Budowa chodnika w Dobrzelowie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W ramach tej inwestycji powstanie też bezpieczne przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką.
 
O tym, że chodnik przy tak ruchliwej drodze to inwestycja absolutnie niezbędna, mówi również Mariusz Paradecki, sołtys Dobrzelowa.
– Mieszkańcy od dawna zabiegają o ten chodnik. Wielu z nich właśnie tędy pieszo przemieszcza się czy to do domów, czy na zakupy do pobliskiego supermarketu. Nie muszę mówić, jak bardzo jest to niebezpieczne przy takim natężeniu ruchu, jaki mamy na tym odcinku – podkreśla Mariusz Paradecki.
 
Przypomnijmy, że budowa chodnika w Dobrzelowie, to zadanie, na które w 2022 roku głosowaliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Ten projekt zdobył ponad 5 tysięcy głosów i dało nam to trzecie miejsce wśród zadań z tzw. puli wojewódzkiej. Chodnik miał być realizowany w ubiegłym roku, ale po przetargu okazało się, że koszt inwestycji był wyższy, niż zabezpieczona w budżecie Województwa Łódzkiego pula. Zadanie przeszło więc do realizacji na rok 2024, a jego budowę dofinansuje teraz gmina.
czytaj dalej

Coraz bliżej bloków SIM w Dobrzelowie

 • 22-02-2024
Co słychać w sprawie budowy bloków SIM w Dobrzelowie? Wszystko wskazuje na to, że już niebawem spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z oo, będzie mogła ogłosić przetarg na tę inwestycję. Stanie się tak, gdy do spółki wpłyną pieniądze z Funduszu Dopłat (nieco ponad 8 mln zł). Co ważne, w styczniu SIM złożyła wniosek o wypłatę pieniędzy w ramach Funduszu na realizację projektu w Dobrzelowie, a  właściwe ministerstwo już wydało pozytywną decyzję.
 
-  Samo procedowanie wniosku to kwestia kilku miesięcy – mówi Tomasz Idziak z SIM Łódzkie, który dziś wspólnie z Kingą Karkoszką z SIM oraz Grzegorzem Dylą, prezesem spółki, prezentował radnym informację na temat stanu zaawansowania tej inwestycji. – Następnie będziemy mogli ogłosić przetarg na budowę bloków w Dobrzelowie. Dokumenty do tego postępowania są w trakcie przygotowywania.
 
W Dobrzelowie powstaną trzy bloki trzykondygnacyjne. W sumie będzie to 60 mieszkań o powierzchni od 33,71 metrów kw do 67,14 metrów kw. W sąsiedztwie powstanie też parking oraz plac zabaw dla dzieci, teren zostanie zagospodarowany. Osiedle będzie ogrodzone i monitorowane. W budynkach będzie winda, ogrzewane będą pompami ciepła, na dachach zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Co ważne, każde mieszkanie będzie oddane do użytku w stanie „do zamieszkania” – łazienki będą wykończone, w kuchniach zamontowana będzie już kuchenka elektryczna oraz zlewozmywak. Na podłogach ułożone zostaną panele i płytki.
 
- Standard tych mieszkań będzie naprawdę wysoki i myślę, że dzięki temu będziemy konkurencyjni na rynku deweloperskim – podkreśla Grzegorz Dyla.
 
Zgodnie z zasadami, na jakich powstają bloki SIM, najemcy będą partycypować w kosztach budowy. Szacuje się (to wyliczenia, wynikające z kosztorysu, być może po rozstrzygnięciu przetargu okażą się one niższe), że partycypacja w kosztach najemcy mieszkania o powierzchni 40 metrów kw, utrzyma się na poziomie 128 tys. zł. Przy czym osoby, których nie stać na wpłacenie całej kwoty wkładu własnego, będą mogli skorzystać ze specjalnego kredytowania części tej kwoty kredytem z oprocentowaniem 0 procent.
 
Szacuje się, że już po wybudowaniu bloków, miesięczne koszty, związane z czynszem i opłatami za media, będą się utrzymywać na poziomie 30 zł za metr kwadratowy, czyli w przypadku 40-metrowego lokalu będzie to kwota ok. 1200 zł miesięcznie (czynsz + media).
 
Niebawem ruszy też nabór uzupełniający dla najemców bloków w Dobrzelowie.  Podczas pierwszego wpłynęły 3 wnioski od zainteresowanych osób.
 
– Kolejny powinien przynieść o wiele większe zainteresowanie z kilku względów – mówi prezes Grzegorz Dyla. – Po pierwsze planujemy mocną akcję promocyjną dla tej inwestycji, a po drugie myślę, że ogłoszenie przetargu na budowę bloków zdecydowanie podniesie wiarygodność całego przedsięwzięcia, w związku z tym zainteresowanie też będzie większe – dodaje.
 
O wszelkich działaniach, związanych z naborem, będziemy informować na naszych stronach.  
czytaj dalej

Trwa rozbudowa i przebudowa szkoły w Domiechowicach

 • 19-02-2024
Prace przy przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach ruszyły już na dobre. Obecnie prowadzone są tam prace ziemne, niezbędne do budowy nowego skrzydła budynku.
Na jego parterze będą się znajdowały pomieszczenia dla przedszkola, a na piętrze znajdą się nowe sale lekcyjne , pomieszczenia administracyjne szkoły, sanitariaty, etc. Poza tym część istniejącego budynku - ta, w której obecnie działa przedszkole, zostanie rozbudowana i zaadaptowana na żłobek.
 
- Prace potrwają jeszcze kilkanaście miesięcy i zdaję sobie sprawę z tego, że dla społeczności szkolnej może się to wiązać z pewnymi utrudnieniami. Staraliśmy się je zminimalizować - podkreśla Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Za w przyszłym roku będziemy mieli w Domiechowicach nowoczesne, przestronne przedszkole, nowy żłobek oraz nowe pomieszczenia dla szkolnych pracowni. Mamy wizualizacje tego budynku, myślę, że spodoba się tak uczniom i ich rodzicom, jak i nauczycielom - podkreśla Konrad Koc.
 
Inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Jej koszt to niemal 13,2 mln zł, przy czym część tej kwoty zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
To pierwsza z gminnych szkół, które będą przebudowywane. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie, a Zespoł Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim doczeka się budowy sali dla sekcji podnoszenia ciężarów i gimnastyki korekcyjnej. Z kolei w przyszłym roku powinna ruszyć przebudowa szkoły w Dobiecinie, a następnie szkoły w Dobrzelowie.
 
Poniżej wizualizacje przebudowanego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach.
 
 
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022