Logo: BIP

Aktualności

III Sesja Rady Gminy Bełchatów odbędzie się w poniedziałek, 27 maja 2024 roku

 • 21-05-2024
W poniedziałek, 27 maja 2024 roku, odbędzie się III Sesja Rady Gminy Bełchatów. Obrady rozpoczną się o godz. 10 w sali konferencyjnej urzędu. Radni obradować będą według następującego harmonogramu:
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu nr 1/2024.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bełchatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mazury.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bugaj.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów i Gminą Kluki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bełchatów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie 41 Zdzieszulice Górne, gm. Belchatów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Powiat Bełchatowski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bełchatów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy Bełchatów z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bełchatów za 2023 r.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bełchatów za rok 2023.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie za 2023 r.
 18. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022