Logo: BIP

Aktualności

16 stycznia startuje nabór do kolejnej edycji gminnego programu OZE

 • 03-01-2024
We wtorek, 16 stycznia 2024 roku startuje nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja II rok 2024. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 55 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 8 - 15.00 aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu, ale nie dłużej, niż do 30 czerwca 2024 roku*.
Na razie w budżecie na 2024 rok zabezpieczony został 1 mln zł, ale jak podkreśla Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów, w kolejnych miesiącach w miarę uwalniania się środków finansowych, pula ta będzie systematycznie zwiększana. 
 
W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek (jedna osoba wchodzi z jednym wnioskiem). Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Dofinansowanie przyznawanebędzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.
Formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.com.pl w zakładce dotacja z budżetu gminy. Dostępne są też w Punkcie Informacyjnym w budynku Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 55.
 
Dodatkowe informacje:
*Data 30-06-2024 jest ostatnim dniem udzielenia pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie to obowiązuje do dnia 31-12-2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.

Informujemy również, że w roku 2024 zostanie przygotowany projekt nowego Regulaminu, w którym katalog kosztów zostanie rozszerzony o magazyny energii. W roku 2023 nie było możliwe przygotowanie nowego projektu Regulaminu z uwagi na to, iż przepisy regulujące pomoc de minimis zostały wprowadzone Rozporządzeniem Komisji dopiero w dniu 13-12-2023 r., natomiast wchodzą w życie dopiero od 01-01-2024 r.
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, tel. 44 635-26-45 wew. 44.
 
Zasady dotacji:
 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do źródła grzewczego (wymienionego w § 1 pkt. 1-5 Regulaminu) jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy - normy PN-EN 303-5:2012.
 • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 • Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego roku (tj. do dnia 15-11-2024 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z załącznikami).
Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą:
 
Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniu podlegają:
 1.  pomp ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO;
 2. kotłów grzewczych na gaz, w tym na gaz z sieci;
 3. kotłów grzewczych na biomasę, w tym pellet;
 4. ogrzewanie elektryczne;
 5. kocioł zgazowujący drewno;
 6. mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 7. kolektorów słonecznych/pomp cwu.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy są zameldowani/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania na terenie Gminy Bełchatów jest zobowiązany dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.
 
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Ostateczny termin na zawarcie umowy upływa 30-06-2024 r. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z kserokopią faktury/rachunku.
UWAGA
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2024r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
Niezbędne dokumenty:
1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II;
2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
5. Wniosek o wypłatę dotacji;
6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
czytaj dalej

Płatności i faktury za wodę od 15 stycznia

 • 29-12-2023
Informujemy, iż w dniach od 03.01.2024r. do 12.01.2024r., ze względu na zamknięcie roku w księgowości Urzędu, w kasie Urzędu Gminy Bełchatów nie będą przyjmowane płatności za wodę oraz nie będą wystawiane faktury za wodę.
Zgłoszenia stanów liczników wody prosimy dokonywać od dnia 15.01.2024 r
czytaj dalej

Urząd nieczynny we wtorek, 2 stycznia 2024 roku

 • 29-12-2023
Informujemy, że we wtorek, 2 stycznia 2024 roku, Urząd Gminy Bełchatów będzie nieczynny.
Zgodnie z z Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów ten dodatkowy dzień wolny od pracy przysługiwał będzie w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 6 stycznia 2024 roku.
czytaj dalej

Rekordowy budżet na 2024 rok

 • 28-12-2023
Rekordowe, bo wynoszące niemal 75 mln zł wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 rok. To nieco ponad 40 procent ogółu gminnych wydatków na przyszły rok, które wyniosą prawie 186,5 mln zł przy dochodach, zaplanowanych na poziomie 153,5 mln zł. Po raz pierwszy w roku Gmina Bełchatów będzie też płatnikiem tzw. janosikowego – w 2024 roku z tego tytułu odprowadzimy do budżetu państwa niemal 11,5 mln zł. Jednocześnie 15 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie samorządów z terenu powiatu bełchatowskiego, a 1 mln zł na wsparcie dla bełchatowskiego szpitala.
Po burzliwej dyskusji radni 13 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli założenia budżetu Gminy Bełchatów na 2024 rok. Wcześniej jednogłośnie została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa.
 
- Każdy z radnych ma swoje pomysły, stąd taka ożywiona dyskusja, która doprowadziła do akceptacji budżetu – mówi Krzysztof Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. - Budżetu rekordowego, bo rekordowa jest w nim kwota, przeznaczona ina inwestycje. Ale trzeba podkreślić, że przy tak wielu inwestycjach są w nim jednocześnie zabezpieczone wszystkie najistotniejsze kwestie, których mieszkańcy oczekują – dodaje.  
 
Z kolei Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, podkreśla, że jest to budżet bezpieczny, gwarantujący stabilizację finansową, ale też bardzo ambitny i realizujący potrzeby mieszkańców.  – Bardzo mocno stawiamy na inwestycje, ale też zabezpieczamy te benefity, z których mieszkańcy mogli korzystać w ubiegłym roku. Mam na myśli dopłaty do odbioru odpadów komunalnych, bezpłatny transport, czy trzeci etap gminnego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła – zaznacza Konrad Koc.
 
W jakich dziedzinach inwestycji będzie najwięcej? Znakomita część niemal 75 mln zł, zabezpieczonych na wydatki majątkowe, zostanie przeznaczona na przebudowy i remonty dróg oraz rozbudowę systemów wodno – kanalizacyjnych. W decydującą fazę wkroczą też prace przy przebudowie i rozbudowie ZSP w Domiechowicach, a w Janowie ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę szkoły.
Największą inwestycją drogową, która ma być realizowana w 2024 roku, będzie przebudowa drogi powiatowej od Emilina przez Domiechowice w stronę Bełchatowa. W tym roku planuje się realizację pierwszego etapu tego przedsięwzięcia, drugi etap w przyszłym roku. Wydatki, szacowane na 2024 rok to 9 mln zł, a w kolejnym roku 8,5 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że są to wartości kosztorysowe, bo przetarg na tę ogromną inwestycję dopiero jest przed nami.
W 2024 roku przebudowana zostanie również droga w Oleśniku. Chodzi o odcinki od Poręb aż do drogi powiatowej w kierunku Rząsawy. Projekt jest już gotowy, drogowcy do pracy mają się zabrać w styczniu.
W fazę realizacji wejdzie budowa kanalizacji we wschodniej części Kałdun, a następnie rozbudowa i przebudowa drogi Kałduny – Dobrzelów. W 2024 roku na budowę kanalizacji przeznaczone zostanie 2,1 mln zł (w 2025 roku kolejne 2 mln zł), a na przebudowę drogi 3 mln zł (w 2025 roku kolejne 2,790 mln zł). Z kolei 5 mln zł zaplanowano w tym roku na budowę kanalizacji w Porębach.
Wracając do zadań, związanych z budową dróg – w 2024 roku przebudowana zostanie droga w Wielopolu (od skrzyżowania z DK 74 w stronę skrzyżowania z drogą prowadzącą do Niedyszyny). Na to zadanie zaplanowano w przyszłorocznym budżecie ponad 2,3 mln zł. Z kolei na 3,7  mln zł szacuje się koszty przebudowy drogi do Parasolki, która również zaplanowana jest na 2024 rok. Kontynuowane będą prace, związane z przebudową drogi powiatowej w Zawadowie (chodzi o budowę chodnika). Powstaną też nowe drogi betonowe – w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono na ich budowę 2 mln zł. W 2024 roku gotowe będą dokumentacje na przebudowy kolejnych dróg, które będzie można budować w następnych latach, chodzi m.in. o drogi w Zawadach, Zdzieszulicach Górnych, Postękalicach, Adamowie, Woli Kruszyńskiej czy Zalesnej. Kolejne projekty będą też tworzone dla dróg betonowych.
Rok 2024 upłynie też pod znakiem przebudowy i rozbudowy ZSP w Domiechowicach. W przyszłym roku na ten cel zabezpieczono prawie 8,3 mln zł, prace zakończą się w 2025 roku. W szkole w Kurnosie powstanie też zaplecze sportowe (specjalna salka dla ciężarowców), przygotowywane będą też przebudowy kolejnych szkół. W tym roku rozpisany też zostanie przetarg na przebudowę ZSP w Janowie.
Jeśli chodzi o budynki gminne, to w 2024 roku ukończone zostaną przebudowy OSP w Podwodach oraz OSP Kurnos Drugi. Niemal 800 tys. zł zabezpieczono również na modernizację budynku w Zdzieszulicach Górnych. Przygotowana zostanie również dokumentacja na przebudowę świetlicy w Zawadach.
W 2024 roku kontynuowane będą prace przy budowie kompleksu sportowego w Oleśniku, roboty ruszyć mają również przy budowie obiektu w Emilinie. Rozbudowy doczeka się też kompleks sportowy w Kałdunach. W kolejnych miejscowościach zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne, kontynuowane będą prace związane z modernizacją ujęć w Ławach i Hucie.
Mieszkańcy będą mogli liczyć na trzecią edycje gminnego programu wymiany źródeł ciepła. W 2024 roku na ten cel została zabezpieczona kwota 1 mln zł, a kolejna transza środków na ten cel ma zostać uwolniona na wczesną wiosną.
- W miarę uwalniania się środków, będziemy wprowadzać kolejne zadania do budżetu – deklaruje Konrad Koc.
czytaj dalej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu nieruchomości przez Gminę Bełchatów

 • 28-12-2023
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • 27-12-2023

W czwartek, 28 grudnia po dowód osobisty tylko do godz. 12!

 • 27-12-2023
Ze względu na zaplanowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przerwę w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych uprzejmie informujemy, że w dniu 28.12.2023 roku (czwartek) składanie wniosków o nowy dowód osobisty możliwe będzie tylko do godz. 12:00. Natomiast składanie wniosków o dowód dla dziecka lub podopiecznego będzie możliwe tylko do godz. 9.
czytaj dalej

Sołectwo na plus - nabór wniosków do 11 stycznia

 • 27-12-2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu grantowego "Sołectwo na plus" na 2024 rok. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania to 15 tys. zł, a czas na składanie wniosków jest do 11 stycznia 2024 roku.
Sołectwa mogą składać swoje wnioski na drukach, które (podobnie jak Regulamin naboru) dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024 .
Wypełnione druki należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).
czytaj dalej

Sesja budżetowa w czwartek, 28 grudnia 2023 roku

 • 22-12-2023
Już w najbliższy czwartek, 28 grudnia 2023 roku odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Bełchatów. Głównymi punktami obrad będą kwestie, dotyczące finansów: uchwalenie budżetu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
Obrady rozpoczną się o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów. Prowadzone będą według następującego harmonogramu:
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, potwierdzenie kworum.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Bełchatów na lata 2024-2027.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bełchatów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bełchatów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2024 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Bełchatów na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Bełchatów na rok 2024.
 13. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 14. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII Sesji Rady Gminy Bełchatów dostępne jest w ZAŁĄCZNIKU.
czytaj dalej

Średni wóz ratowniczo - gaśniczy dla strażaków z Emilina

 • 22-12-2023
 Druhowie OSP Emilin przywitali swój średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAN. Nie jest on co prawda fabrycznie nowy - ma już 21 lat, za to jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a jego przebieg to tylko 30 tys. km. Pojazd jest uterenowiony, posiada napęd 4X4 i blokadę mostów. Pochodzi z zasobów straży pożarnej z Hamburga.
Zgodnie ze strazacką tradycją, podczas parady wóz przywitał się z Domiechowicami, Zalesną i Emilinem. Prowadziło go Volvo z OSP Łękawa. Przy okazji prezentacji nowego wozu dla OSP Emilin, nie zabrakło też prezentów - elementy, które pomogą w wyposażeniu nowego wozu, przywieźli prezesi OSP Niedyszyna i OSP Łękawa,
Zanim MAN z Emilina będzie mógł brać udział w akcjach gaśniczych, trzeba go będzie wyposażyć. Strażacy szacują, że skompletowanie wyposażenia zajmie im kilka miesięcy.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 101