Logo: BIP

Aktualności

Obniżka podatków od nieruchomości

Obniżka podatków od nieruchomości
 
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów zapłacą w przyszłym roku niższe podatki! 30 listopada na sesji Rady Gminy Bełchatów radni uchwalili roczne stawki podatku od nieruchomości. Dla 98 % mieszkańców gminy stawki za podatek od nieruchomości zostaną obniżone w sumie o blisko 4 %.
- Obiecałem mieszkańcom, że jak tylko sytuacja finansowa gminy się ustabilizuje, to zaproponuję ulżenie mieszkańcom w daninach, które płacą, dlatego zdecydowaliśmy na obniżkę podatków od nieruchomości – mówi Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów. - Niewątpliwie jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w naszym regionie, gdzie podatki zostały obniżone – dodaje.
Obniżone zostały przede wszystkim te podatki, które płacą wszyscy właściciele gruntów i budynków mieszkalnych na terenie gminy. Z 76 groszy do 73 groszy za metr kwadratowy obniżona została stawka podatku od powierzchni użytkowej mieszkań, a z 5,01 zł do 4,80 zł za metr kwadratowy tzw. budynków pozostałych, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Z 34 groszy do 33 groszy obniżono także stawkę podatku za metr kwadratowy gruntów pozostałych, w tym tych związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
Podczas czwartkowej sesji gminni radni zdecydowali także o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stawek podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Rodzaj podatku
 
Stawka podatku w 2023 roku [w zł]
Stawka podatku w 2024 roku [w zł]
od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków v- od 1 m kw. powierzchni
0,96
0,96
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
5,05
5,05
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. powierzchni
0,34
0,33
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
3,32
3,32
od budynków
mieszkalnych – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
0,76
0,73
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m kw. Powierzchni użytkowej
24,95
24,95
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw.
11,42
11,42
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
5,02
5,02
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw.
5,01
4,80
od budowli
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i st.3-7
2,00%
2,00%
 
czytaj dalej

Rusza nabór w ramach programu "Infrastruktura sołecka na plus (2024)

Infrastruktura sołecka na plus (2024)
2023.11.29 - OGŁOSZENIE NABORU
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” na 2024 r.
Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów 00/100).
Warunkiem podpisania umowy o przyznanie dotacji i przekazania dotacji jest przyjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.
Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 20 grudnia 2023 roku (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).
Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku i zakończy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.
Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.
Jednocześnie informujemy, że jeszcze w tym roku planujemy uruchomić dla Państwa kolejny nabór dotyczący nowego programu wsparcia projektów przeznaczony głównie dla tych sołectw, w których brakuje lokalu przeznaczonego na organizowanie zebrań sołeckich czy wydarzeń integrujących mieszkańców.
Załączniki do pobrania:
Regulamin (plik do pobrania)
Zgłoszenie Sołtysa (druk do pobrania)
Oświadczenie sołtysa (druk do pobrania)
Klauzula RODO (plik)
Wszelkie zapytania na temat naboru "Infrastruktura sołecka na plus" można kierować:
- pod adresem email: e-mail 
- telefonicznie  42 291 97 98, 42 663 32 24, 42 663 35 70, 42 291 97 69, 42 291 97 71, 42 291 97 67
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • 06-12-2023

Załączniki

Zgłoś kandydatów do Plebiscytu Sportowego Gminy Bełchatów !

Rusza Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów za rok 2023! To już 26. edycja plebiscytu, w którym wybierzemy najlepszych sportowców w naszej gminie. Do 29 grudnia czekamy na zgłoszenia kandydatów od klubów i organizacji sportowych.
Najlepszych sportowców w 2023 roku wybierze kapituła powołana przez Gminną Radę Sportu. Wzorem lat poprzednich nagrodzimy sportowców w dwóch kategoriach: sport szkolny oraz sport wyczynowy. 
Do plebiscytu zgłaszać się mogą sportowcy będący mieszkańcami Gminy Bełchatów lub spoza gminy, ale reprezentujący kluby sportowe zlokalizowane na terenie naszej gminy. W plebiscycie wziąć udział mogą sportowcy zrzeszenie w klubach, uczniowie szkół podstawowych, trenerzy, działacze i drużyny sportowe.
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 29 grudnia r. pisemnie na adres gminy (ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów) lub mailowo:e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata, dokładną nazwę klubu oraz najważniejsze osiągnięte wyniki, z podaniem miejsca ich uzyskania i kategorii wiekowej. Wskazane jest także udokumentowanie wyniku (np. komunikat z zawodów, czy zdjęcia).
Gala finałowa i ogłoszenie wyników planowane jest na 26 stycznia 2024 r.
czytaj dalej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Zawady 32F, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Bełchatów określa "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach PSZOK" przyjęty Zarządzeniem Wójt Gminy Bełchatów (treść w załączeniu).
1) Regulamin PSZOK (Zarządzenie nr 146/2023)
2) zmiana Regulaminu (Zarządzenie nr 156/2023)

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • 24-10-2023

Załączniki

Program "Sołectwo na plus"

"Sołectwo na plus"

Gmina Bełchatów jest w trakcie realizacji pięciu projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Na realizację małych projektów w sołectwach, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych.
 
Sołectwo Huta:
Zadanie pn. „Doposażenie Sali OSP w Hucie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości 12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu).  W ramach zadania doposażona zostanie Sala OSP poprzez zakup szaf na naczynia.
 
Sołectwo Myszaki:
Zadanie pn. „Myszaki na plus” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo poprzez zakup m.in.: kosiarki, wykaszarki, kosza na nakrętki, huśtawki z bali, domku ogrodowego.
 
Sołectwo Niedyszyna:
Zadanie pn. „Doposażenie Placu Zabaw” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo w m.in.: ławki, stoły, szafki/półki bookcrossingowej.
 
Sołectwo Domiechowice:
Zadanie pn. „Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy Centrum Sportu i Rekreacji – Świetlica w Emilinie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 40% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania zostanie zakupiona altana.
 
 
Sołectwo Dobrzelów:
Zadanie pn. „Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania sołectwo zostanie doposażone w  zestaw nagłośnieniowy, parasole grzewcze, zdejmowane osłony do altany.
 
 
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

  • 19-10-2023

KOMUNIKAT !

  • 19-10-2023
Mieszkańców z ujęcia wody Kurnosianka informujemy, iż brak dostawy wody w dniu 17.10.2023r. do późnych godzin popołudniowych spowodowany był pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi. Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Przedłużony czas wykonania robót wynikał z niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych ze stanem technicznym wodociągu.
Za utrudnienia niezależne od Gminy Bełchatów przepraszamy.

Nowe inwestycje drogowe...

Gmina Bełchatów pozyskała 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dwóch dróg. Dzięki tym środkom zmodernizowane zostaną drogi w Dobrzelowie oraz między Emilinem, a Domiechowicami.
 Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów" obejmować będzie 800-metrowy odcinek drogi w Dobrzelowie-Parasolce, od skrzyżowania z drogą gminną przebudowaną w 2020 roku, do jej końca. Obecnie jest to droga wewnętrzna, a po przeprowadzeniu procedury inwestycyjnej zostanie jej nadany status drogi publicznej tj. po jej wybudowaniu droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Na ten cel z "Polskiego Ładu" przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł, a droga powinna zostać ukończona do 20 grudnia przyszłego roku.
Na drugie zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od miejscowości Emilin do miejscowości Bełchatów" wnioskowana przez gminę kwota to 6,5 mln zł. To wprawdzie droga powiatowa, ale jej modernizację przeprowadzi gmina. Prace polegać będą na odtworzeniu i poszerzeniu nawierzchni jezdni oraz wymianie konstrukcji drogi. Ponadto przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową jednostronnego ciągu, wykonana zostanie budowa poboczy i niezbędnego odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania usunięte zostaną ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem, przebudowane zostaną zjazdy do granicy pasa drogowego, a także odcinkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowana do realizacji inwestycja obejmie rozbudowę drogi na odcinku m. Bełchatów – Domiechowice - Emilin, budowę zatok autobusowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach wyznaczenie stref krótkiego postoju „Kiss and ride”. Termin realizacji tej inwestycji planowany jest koniec 2025 roku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji