Logo: BIP

Aktualności

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH:

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. z siedzibą w Niedyszynie ogłasza aukcję na sprzedaż pięciu sztuk ciągników rolniczych.
1.    Nazwa i siedziba organizatora aukcji:
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, Niedyszyna 40
2.    Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:
Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 16 października 2020r. o godz. 12.00 w budynku znajdującym się na terenie bazy Spółki w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 151.
3.    Przedmiotem aukcji jest sprzedaż łączna niżej wymienionych ciągników rolniczych:
1.    Ciągnik EBE 1W65 rok produkcji 1985 -widoczne ślady korozji,
-    opony zużyte w 70%
-    22.379 Mtg
-    cena 9 000,00zł brutto
2.    Ciągnik EBE 1W63 rok produkcji 1988
-    stan techniczny dobry,
-    opony zużyte w 90%
-sprawny technicznie, w ciągłej eksploatacji
-    9 385 Mtg
-    cena 14.000,OOzł brutto
3.    Ciągnik EBE 1W64 rok produkcji 1983 -stan techniczny dobry
- opony zużyte w 40% -710 Mtg
-cena 9 500,0021 brutto
4.    Ciągnik EBE 1W57 rok produkcji 1983
-stan techniczny dobry, ciągnik w eksploatacji - cena 10 000,00zł brutto
5.    Ciągnik EBE 1W67 rok produkcji 1978
-    stan techniczny dobry, ciągnik w eksploatacji
-    cena 7 500,00zł brutto.
Nie dopuszcza się sprzedaży pojedynczych ciągników.
4.    Miejsce i termin oględzin
Ciągniki można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 na terenie bazy Spółki w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej nr 151.
5.    Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:
1/ Cena wywoławcza przedmiotu aukcji (pięciu ciągników) stanowi sumę jednostkowych cen oszacowania poszczególnych ciągników i wynosi 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2/ Wysokość postąpienia - 1000 zł
6.    Informacje dotyczące przebiegu aukcji:
1/ Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza dom przeprowadzenia aukcji.
2/ Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
3/ Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
4/ Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji, na potwierdzenie której strony sporządzają dokument umowy a sprzedający wystawia fakturę.
5/ Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.
6/ Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionych ciągników.
7.    Zastrzeżenie
Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022