Logo: BIP

Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • 22-11-2022
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Spotkanie "Narzędzia pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw" w Emilinie

 • 07-11-2022
Kilkudziesięciu przedsiębiorców i samorządowców z powiatu bełchatowskiego i piotrkowskiego spotkało się dziś w Emilinie, by porozmawiać z ekspertami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, ARP Leasing sp zoo oraz specjalistą w zakresie prawa podatkowego i odliczeń VAT.
- To ważne, by stwarzać przedsiębiorcom możliwość spotykania się ze specjalistami, którzy mogą przekazać im pożyteczną wiedzę na temat dostępnych narzędzi pomocowych - mówiła Posłanka Małgorzata Janowska, inicjatorka tego wydarzenia.
- To pierwsze tego typu spotkanie, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Z rozmów z naszymi gośćmi wiem, że właśnie tego typu wiedza, wiedza którą będą mogli wykorzystać w praktyce jest im najbardziej potrzebna - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów i współgospodarz tego spotkania.
 
Tę praktyczną wiedzę przekazywali naszym gościom Sebastian Dąbski - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.; Wojciech Miedziński - Prezes ARP Leasing sp. z o.o., Renata Pomorska - Grzechnik -Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP w Warszawie oraz Lidia Lewandowska, ekspert w zakresie prawa podatkowego.
 
Spotkanie w Emilinie było też okazją do zainicjowania prac grupy, która będzie wchodziła w skład Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów, podczas jej drugiej kadencji.
czytaj dalej

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

 • 25-10-2022
Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r. Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

● Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie)
● Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
● Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
● Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:
a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
b) partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
c) min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”.
Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

- To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa - mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).
Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata).  Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich.
Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.
OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.
● 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
● 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
● 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
● 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
● 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.
 
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:
● Relacja z konferencji pt. Praworządność i prawa podstawowe - wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich (Warszawa - 6 lipca 2022 r.) Link do nagrania: https://youtu.be/1zSoxWifGws
● RESPEKTOWANIE PRAW PODSTAWOWYCH. Link do nagrania: https://youtu.be/hilQO1F4PLw
● ZASADA DOSTĘPNOŚCI. Link do nagrania: https://youtu.be/ACYmNZdXGEI
● ZASADA NIEDYSKRYMINACJI. Link do nagrania: https://youtu.be/ePPWyEvikFo
● ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN / GENDER MAINSTREAMING. Link do nagrania: https://youtu.be/gcU8jsQvtSk
● ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Link do nagrania:http://https://youtu.be/SdccNiHCzWA
Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace[małpa]ofop.eu
czytaj dalej

Nabór wniosków ARiMR na wymianę azbestowych dachów

 • 25-10-2022
Do 15 listopada 2022 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/
 
O wsparcie mogą starać się osoby pełnoletnie, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, są właścicielem (lub współwłaścicielem) budynku, na którym ma być wymieniany dach, mają nadany numer w systemie ewidencji producentów rolnych, gospodarstw oraz w systemie płatności.
 
Co istotne, można starać się o wsparcie na wymianę powierzchni dachowych na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolniczej na powierzchni nie większej niż 500 m kw.
Więcej informacji na temat zasad programu dofinansowań można znaleźć na stronie ARiMR:  https://bit.ly/3TQ76GO
czytaj dalej

Można już składać wnioski o dodatek węglowy

 • 17-08-2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie przyjmuje już wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Formularze wniosków do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy Bełchatów, dostępne są również w załączniku.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie GOPS (ul. Kościuszki 13, pokój nr 10), od jutra (tj. od 18 sierpnia) można je będzie składać w pokoju nr 8A (wejście przy bramie wjazdowej na parking Urzędu Gminy).
 
Przy wypełnianiu wniosku warto pamiętać o następujących zapisach ustawy:
 •  przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (to gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione bądź niespokrewnione pozostające w faktycznym związku i wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)
 • w przypadku, gdy wniosek o wypładę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (w praktyce oznacza to, że jeśli ktoś jest właścicielem dwóch domów, może złożyć wniosek o dodatek węglowy tylko na jeden z nich)
 • wniosek może złożyć osoba z bliskiego otoczenia wnioskodawcy, ale dokument musi być podpisany przez wnioskodawcę.
Pieniądze przyznane w ramach dodatku węglowego będą wypłacane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku na wskazane konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Bełchatów.
W ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO.
czytaj dalej

Zapraszamy na Gminne Dożynki w Postękalicach

 • 26-07-2022
Postękalice, Zwierzchów i Janina to sołectwa, które będą gospodarzami tegorocznych Gminnych Dożynek. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku w Postękalicach.
Rozpoczynamy od mszy św w intencji rolników i z podziękowaniem za plony. Rozpocznie się ona o godz. 12 w kościele pw. Św. Rocha w Postękalicach. Po jej zakończeniu, korowód dożynkowy przejdzie na boisko w Postękaliach, gdzie odbędzie się część oficjalna dożynek. Jej rozpoczęcie zaplanowano na godz. 13.30.
- Dożynki Gminne to ten dzień, w którym możemy podziękować rolnikom za ich trud, docenić ich ciężką pracę i okazać szacunek dla ich działań - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Tak też będzie w Postękalicach, gdzie uhonorujemy naszych rolników i ich działalność, a następnie wszystkich gości będziemy mogli zaprosić do wspólnej zabawy - dodaje.
 
O godz. 16 rozpocznie się blok artystyczny. Będą pokazy sztuk walki, wystąpią młodzi laureaci konkursu BezKapelki, na scenie zagra też celujący w rockowe klimaty zespół Valium Coffee, a o dobre humory gości zadba Anna Pituła.
Wieczór rezerwujemy na występy gwiazd: o godz. 17.30 rozpocznie się koncert formacji After Party, a o godz. 19 na scenę wyjdą Poparzeni Kawą Trzy. Imprezę zakończy dyskoteka pod gwiazdami.
Zgodnie z dożynkową tradycją nie zabraknie też pyszności, przygotowanych przez nasze KGW. Na najmłodszych gości będą czekały dmuchańce, kule wodne, lody, popcorn czy wata cukrowa.
- Przygotowując program Dożynek Gminnych w Postękalicach staraliśmy się zadbać o różnorodność i mnogość atrakcji - mówi Anna Kamieniak, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów. - Jestem przekonana, że każdy z gości znajdzie tu coś dla siebie i nikt nie będzie się nudził. Zapraszamy do Postękalic! 
czytaj dalej

Radna Gminy Bełchatów w Radzie Kobiet w Rolnictwie

 • 14-07-2022
Bogumiła Robak, Radna Gminy Bełchatów, została członkinią Rady Kobiet w Rolnictwie, działającej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Akty powołania dla Pań, które dołączyły do tego gremium, wręczono 12 lipca 2022 roku. Kadencja rady będzie trwała trzy lata.
Tego samego dnia odbyło się V posiedzenie Rady Kobiet w Rolnictwie, podczas którego mówiono m.in. o wsparciu dla środowisk popegeerowskich, czy o projektach rozwojowych związanych ze zwiększeniem aktywności biznesowej kobiet wiejskich.
Do zadań Rady Kobiet w Rolnictwie należą m.in. analiza sytuacji kobiet wiejskich i identyfikacja problemów, rekomendowanie inicjatyw, których celem jest wzmacnianie pozycji kobiet i ich aktywizacja, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, inicjowanie akcji społecznych, opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących obszarów związanych w równouprawnieniem i sytuacją kobiet, współpraca z komórkami MRiRW.
Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
czytaj dalej

Rusza remont drogi Janów - Kielchinów. Uważajcie na utrudnienia w ruchu!

 • 30-05-2022
Uwaga kierowcy! Ruszają prace związane z remontem drogi Janów - Kielchinów.
Od czwartku, 2 czerwca, mieszkańcy Janowa oraz kierowcy, korzystający z drogi Janów - Kielchinów, muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Tego dnia zaczyna obowiązywać nowa organizacja ruchu, związana z remontem drogi Janów - Kielchinów (odcinki objęte remontem zaznaczono na mapce na czerwono).
W czasie prac ruch na tym odcinku będzie się obywał w sposób wahadłowy, kierowcy muszą się liczyć ze zwężeniami jezdni. Na początku i na końcu robót budowlanych mają się znajdować pracownicy kierujący ruchem. Cała inwestycja ma się zakończyć do 21 czerwca 2022 roku.
Przypomnijmy, że w ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Roboty będą toczyły się na odcinku ok. 2,8 km, a ich koszt to 929.555,21 zł.
czytaj dalej

Bliżej budowy bloków SIM w Dobrzelowie

 • 26-05-2022
Trzy budynki, w których znajdzie się około 50 mieszkań, każdy z nich czterokondygnacyjny (w to wliczony jest podziemny parking), a w jednym z bloków parter zajęty będzie pod działalność usługową. To wstępne założenia dla budynków wielorodzinnych, które Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. wybuduje w Dobrzelowie. Gmina Bełchatów zatwierdziła założenia, jakie mają spełniać budynki, teraz czekamy, na projekt obiektów (SIM jest w trakcie zlecania tego zadania), a potem na rozpoczęcie budowy przez spółkę.
- Mamy wstępne wizualizacje tych bloków, one oddają założenia, czy raczej estetykę, w jakiej mają być utrzymane obiekty – mówi Małgorzata Filipek, Sekretarz Urzędu Gminy Bełchatów, reprezentująca Gminę Bełchatów w SIM SP. z o.o. - Jednak jest możliwe, że projekty będą nieco od tych wizualizacji odbiegać. Wskazaliśmy też nasze oczekiwania, co do powierzchni lokali mieszkalnych w poszczególnych blokach. Projektanci dostosują je do możliwości kubaturowych tych obiektów na poszczególnych kondygnacjach – dodaje.

Jak zaznacza Konrad Koc, Wójt Gminy Belchatów, rozkład mieszkań w poszczególnych budynkach i ich dokładną powierzchnię, poznamy dopiero po zakończeniu pracy projektantów.
- My przedstawiliśmy SIM nasze oczekiwania, dotyczące powierzchni w poszczególnych blokach. Zakładamy, że większość mieszkańców będą stanowiły rodziny z dziećmi i pod tym kątem wskazaliśmy, jakie powierzchnie będą z naszego punktu widzenia najbardziej pożądane – mówi Wójt Gminy Bełchatów.
 
I tak w budynku, którego parter będzie zajęty pod działalność usługową, ma być siedem mieszkań o pow. od 30 do 45 metrów kwadratowych, osiem mieszkań o pow. od 45 do 65 metrów kwadratowych oraz jedno duże mieszkanie o pow. od 65 do 80 metrów kwadratowych. W pozostałych dwóch budynkach, jak mówi Konrad Koc, oczekujemy po cztery mieszkania o pow. 30-45 metrów kw, po dziesięć mieszkań o pow. 45-65 metrów kwadratowych oraz po dwa mieszkania o pow. 65-80 metrów kw.
 
Małgorzata Filipek zaznacza, że na razie trudno jest mówić o kosztach, jakie będą ponosić najemcy tych mieszkań. - Poznamy je dopiero w momencie, gdy będą znane koszty budowy poszczególnych bloków. Chcę jednak przypomnieć, że z założenia bloki SIM będą przeznaczone dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, więc koszty najmu nie mogą być wygórowane – dodaje.
 
czytaj dalej

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

 • 24-05-2022
 
 
Jeszcze w czerwcu na pierwszym posiedzeniu spotkają się radni Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów. Radnych - juniorów będzie 15 (podobnie, jak 15 radnych jest w "dorosłej" Radzie Gminy Bełchatów). Wybory do MRG odbyły się w sześciu szkołach. Oto kandydaci, którzy zostali wybrani w poszczególnych okręgach: 
 
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 1. Fabian Gembicki
 2. Zuzanna Książek
Szkoła Podstawowa w Dobiecinie
 1. Zuzanna Kołomycka
 2. Szymon Świerk
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
 1. Hanna Stolecka
 2. Wiktoria Dolata
 3. Konrad Malenta
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 1. Kacper Pole
 2. Liwia Pole
 3. Wiktoria Kowalczyk
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 1. Nicola Pietruszka
 2. Magdalena Borowiec
 3. Zuzanna Balińska
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 1. Amelia Zagórksa
 2. Sylwester Nowak.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 30