Logo: BIP

Aktualności

Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu

  • 24-05-2022
Aż 135 uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Bełchatów, pisze w tym roku egzamin ósmoklasisty. Za nimi zadania z języka polskiego, jutro zmierzą się z matematyką, a pojutrze - z językiem obcym.
Najwięcej ósmoklasistów, bo aż 35, przystąpiło do egzaminu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Domiechowicach. 34 ósmoklasistów zdaje egzamin w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kurnosie Drugim. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrzelowie ósmoklasistów jest 30, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łękawie i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie po 14, a w Szkole Podstawowej w Dobeicinie - 8.
Trzymamy kciuki za wszystkich zdających.
czytaj dalej

Przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się w Wielopolu

  • 16-05-2022
"Biznes i Samorząd. Spotkajmy się w Wielopolu" - pod takim hasłem samorządowcy i przedsiębiorcy związani z Gminą Bełchatów spotkali się, by porozmawiać o perspektywach rozwoju naszej gminy, planach związanych z rozwojem przedsiębiorczości i tworzeniem stref przemysłowych, czy wydarzeniami, na które powinniśmy przygotować się w związku z czekającą nas transformacją energetyczną.
 
W Wielopolu o zagadnieniach tych mówili Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra, dr Maciej Kozakiewicz - pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds transformacji regionu bełchatowskiego oraz Tomasz Ślęzakiewicz - Prezes Zarządu SIM Łódzkie Sp. zoo. Goście spotkania w Wielopolu mieli też czas na to, by porozmawiać o nurtujących ich problemach, czy wymienić się doświadczeniami.
 
Była to już druga edycja tego spotkania. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Poseł Małgorzaty Janowskiej, Zastępcy Wójta Gminy Bełchatów Damiana Marczewskiego, Sekretarz Urzędu Gminy Bełchatów Małgorzaty Filipek, Dyrektor ds Rozwoju Gminy Bełchatów Zofii Szumigaj - Grochockiej i Radnych Gminy Bełchatów. Po raz kolejny samorządowcy i przedsiębiorcy spotkają się w Wielopolu za rok.
czytaj dalej

Mieszkańcy Dobiecina Kolonii wybrali nowego sołtysa

  • 27-04-2022
Pan Marcin Pawelczyk został nowym sołtysem Dobiecina Kolonii. Nowy sołtys ma 28 lat, z zawodu jest listonoszem. Jak podkreśla, będzie mocno zabiegał o realizację tych przedsięwzięć, które są dla mieszkańców najważniejsze. Sołtys Dobiecina Kolonii tuż po wyborze odebrał gratulacje od Wójta Gminy Bełchatów, Konrada Koca.
Panu Marcinowi Pawelczykowi życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za realizację wszystkich zamierzeń i planów, związanych z jego nową funkcją.
 
Wybory Sołtysa w Dobiecinie Kolonii trzeba było przeprowadzić po tym, jak 27 lutego 2022 roku zmarł urzedujący sołtys, Henryk Pawelczyk. Warto zaznaczyć, że zanim  mieszkańcy Dobiecina Kolonii przystąpili do wyborów, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego sołtysa.
czytaj dalej

Umowa na przebudowę drogi w Postękalicach podpisana

  • 24-03-2022
Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc i Prezes Zarządu PBDiM EBERDIM Sp. z o.o. Marek Kijanowicz, podpisali dziś umowę na przebudowę drogi w Postękalicach.
Chodzi o liczący 1117 metrów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Bełchatów - Bogdanów w stronę Zwierzchowa. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia, na odcinku 400 metrów powstanie też szeroki chodnik oraz zjazdy do posesji.
Koszt przebudowy to 2.138.710,78 zł. Spółka EBERRDIM, która wygrała przetarg na realizację drogi, ma na realizację przedsięwzięcia 4 miesiące. To oznacza, że droga musi być gotowa najpóźniej 24 lipca.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 9 listopada 2021 roku do 16 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok".
 
Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje rozpoczną się w dniu 9 listopada 2021 roku i zostaną zakończone w dniu
16 listopada 2021 roku.
Projekt „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok" oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bełchatów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.
Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do
16 listopada 2021 roku do godz. 15:00 według załączonego wzoru formularza zgłaszania uwag i opinii:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów,
- listownie na adres: Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.
 
Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną przed terminem zakończenia konsultacji.
czytaj dalej

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Bełchatów - kwestionariusz ankiety internetowej

Uprzejmie informujemy, że od 13 października do 27 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.
 
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: https://www.webankieta.pl/ankieta/671870/gmina-belchatow-mieszkancy-2021.html
Zachęcamy do udziału w badaniu.
 
czytaj dalej

Dofinansowanie w formie dotacji celowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu Sieradz - Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”.
czytaj dalej

ZŁÓŻ WNIOSEK!

Ruszył  nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Bełchatów na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.
Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie komputera musi spełniać dwa warunki:
  1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej,
  2. mieszka w gminie, w której znajdował się PGR.
Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 26 października 2021r. do godz. 15.30, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Punkcie.
Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji, nr tel. 44 6352645 wew. 44.
Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
czytaj dalej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu Sieradz - Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 30