Logo: BIP

Historia gminy

KALENDARIUM:

  • 05-06-2018
Gminę Bełchatów jako odrębną jednostkę terytorialną utworzono na mocy Uchwały NR XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim. Uchwała ta była konsekwencją ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Ustawa ta znosiła podział na gromady i przywracała gminy jako organy władzy i administracji państwowej. 
Na mocy uchwały z 9 grudnia 1972 roku, powołano wówczas gminę BEŁCHATÓW z siedzibą gminnej rady narodowej w Bełchatowie, a w skład nowo tworzonej gminy weszły obszary sołectw: Adamów, Binków, Dobiecin, Dobrzelów, Domiechowice, Helenów, Huta, Janina, Józefów, Kałduny, Korczew, Ławy, Myszaki, Niedyszyna, Podwody, Podwody-Kolonia, Politanice, Postękalice, Postękalice-Kolonia, Wielopole, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Zawady, Zdzieszulice Górne.
Na mocy tej samej uchwały utworzono również gminę GROCHOLICE z siedzibą gminnej rady narodowej w Grocholicach; w skład nowo tworzonej gminy chodzą obszary sołectw: Augustynów, Bukowa, Grocholice, Janów, Księży Młyn, Kurnos Drugi, Kurnos Pierwszy, Ludwików, Łękawa, Mazury, Mokracz, Oleśnik, Poręby, Rząsawa, Wólka Łękawska, Zamoście, Zawadów i Zdzieszulice Dolne.
Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1973 roku.
 
3 grudnia 1975 roku Gminna Rada Narodowa w Bełchatowie jednogłośnie poparła wniosek o zwrócenie się do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie utworzenia wspólnych rad narodowych dla Miasta i Gminy Bełchatów. Połączone rady narodowe miasta i gminy miałby być od 1 stycznia 1976 roku wspólnym terenowym organem władzy państwowej. Wniosek uzasadniano „uwzględnieniem istniejących potrzeb na terenie miasta i w miejscowościach na terenie gminy Bełchatów”, związanych z budową zespołu Górniczo – Energetycznego Bełchatów.
22 grudnia 1975 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Piotrkowie Trybunalskim podjęła Uchwałę nr III/15/75 w sprawie utworzenie wspólnych rad narodowych dla miast i gmin  w województwie  piotrkowskim.
 
Kolejne zmiany weszły w życie 1 stycznia 1977 roku po tym, jak 29 grudnia 1976 roku wydano Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organzów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim. Zniesiono wówczas gminę Grocholice i do gminy Bełchatów włączono obszary sołectw Augustynów, Bukowa, Janów, Kielchinów, Księży Młyn, Kurnos Drugi, Kurnos Pierwszy, Ludwików, Łękawa, Mazury, Mokracz, Oleśnik, Poręby, Rząsawa, Wólka Łękawska, Zawadów i Zdzieszulice Dolne.
 
Z kolei na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 roku w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim do miasta Bełchatowa włączono ze znoszonej gminy Grocholice obszary sołectw Grocholice i Zamoście, a z terenu gminy Bełchatów włączono do miasta obszary sołectw Bińków i Politanice oraz część obszaru sołectwa Dobrzelów (obejmującego wieś Paulinów o powierzchni 78 ha) i część obszaru sołectwa Domiechowice o powierzchni 361 ha). To rozporządzenie zaczęło obowiązywać z dniem 1 lutego 1977 roku.
 
Gmina Bełchatów jako odrębna jednostka administracji terytorialnej została przywrócona na mocy uchwały Nr VIII/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 września 1985 r.  w sprawie utworzenia odrębnych rad narodowych dla miasta Bełchatów i gminy Bełchatów. Uchwała ta weszła w życie w styczniu 1986 roku.  Prace nad utworzeniem odrębnej jednostki administracyjnej stworzonej na terenach otaczających miasto Bełchatów trwały jednak już wcześniej. Funkcję pełnomocnika wojewody ds. organizacji gminy Bełchatów pełnił Marek Pieczara, który wcześniej był m. in. naczelnikiem Gminy Szczerców, od 1981 r. kierownikiem wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Bełchatów, a od 1984 r. - zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy Bełchatów.
I sesja Gminnej Rady Narodowej w gminie Bełchatów odbyła się 2 stycznia 1986 r. Prowadzenie obrad powierzono najstarszemu radnemu Feliksowi Larczyńskiemu. Na Przewodniczącego GRN wybrano Józefa Szewczyka (rocznik 1917), który był członkiem ZSL i długoletnim pracownikiem rolnictwa. Na Naczelnika Gminy Bełchatów Wicewojewoda Piotrkowski rekomendował Marka Pieczarę, który przez następne dwadzieścia lat stał na czele gminy Bełchatów, najpierw jako naczelnik, potem – jako wójt (w 2002 roku wybrany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców gminy). W kolejnej kadencji w latach 2006 – 2010 na funkcję wójta wybrany został Grzegorz Kępa, długoletni pracownik i działacz samorządowy. Od 2010 do 2018 roku funkcję wójta pełnił Kamil Ładziak.
Obecnie władzę w gminie Bełchatów sprawuje Konrad Koc, który uzyskał mandat w wyborach samorządowych w 2018 roku. Konrad Koc jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki polityczne (specjalizacja samorząd terytorialny) oraz prawnikiem i historykiem. Funkcję Sekretarza pełni Małgorzata Filipek.
KALENDARIUM
1986 rok

* 2 stycznia 1986 r.
Historyczna I sesja Gminnej Rady Narodowej w gminie Bełchatów odbyła się Prezydium GRN
Józef Szewczyk - przewodniczący GRN
Józef Marciniak - zastępca przewodniczącego
Adam Cyrek - przewodniczący komisji rozwoju społeczno – gospodarczego, przestrzennego i gospodarki komunalnej
Lech Kuśmierek - przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych
Zbigniew Duralski - przewodniczący komisji prawa i porządku publicznego oraz samorządów  
Feliks Larczyński - przewodniczący komisji rolnictwa i gospodarki żywnościowej, drobnej wytwórczości, handlu i usług.

* Marzec 1986 r.
wybór Rady Pracowniczej Urzędu (Anna Lewandowska przewodnicząca, Elżbieta Klimczak – sekretarz, Mirosława Wojciechowska – członek).

1987 rok

* Pierwsza przebudowa OSP Huta. Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie powstała 5 lutego 1958 roku. Komitet założycielski składał się z 4 osób, którzy byli mieszkańcami wsi Huta: Szymański Leon, Warcholiński Stefan, Mroczkowski Stanisław oraz Duralski Adam. W 1962 roku rozpoczęto budowę strażnicy, a oddano do użytku 30 kwietnia 1963 roku.

1988 rok

* Kwiecień 1988 r.
Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w uznaniu wybitnych zasług dla PKPS przyznaje Urzędowi Gminy Bełchatów Złotą Odznakę Honorową.

* Czerwiec 1988 r.
przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny. Wg. zebranych danych na terenie gminy zamieszkiwało wtedy na stałe 8819 osób, 498 osób zameldowanych było na pobyt czasowy. Odnotowano 2198 budynków, 2538 zamieszkanych mieszkań.

1989 rok

* Lipiec 1989 r.
obchody 30-lecia OSP Huta, jednostka otrzymuje z tej okazji sztandar.
* Grudzień 1989 r. - Gmina Bełchatów zajmuje III miejsce w Turnieju Gmin zorganizowanym przez wydział kultury i sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. z okazji 45. rocznicy powstania Polski Ludowej.

1990 rok

* Marzec 1990 r. Zmiany w polskim systemie samorządowym. Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym

* 30 04 1990 r. – sesja kończąca działalność Gminnej Rady Narodowej w gminie Bełchatów

* 27 05 1990 r. - pierwsze demokratyczne wybory samorządowe do Rady Gminy

* 5 06 1990 r.  - I inauguracyjna sesja Rady Gminy.
Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Czesław Morawiec, na delegata do Sejmiku Wojewódzkiego wybrano Krzysztofa Brandta.
Tydzień później na kolejnej sesji Rada Gminy w głosowaniu tajnym spośród trzech kandydatów wybrała wójta. Został nim Marek Pieczara, były naczelnik gminy Bełchatów.
Dokonano także wyboru trzech zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, zostali nimi: Mosiński Feliks, Olejnik Jan, Warcholiński Antoni.
Przewodniczący komisji:
Rośniak Tadeusz – przewodniczący komisji budżetu, finansów i rozwoju
Wieteska Aleksander - przewodniczący komisji rolnictwa i przemysłu, handlu i usług
Niemczyk Andrzej – przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych
Gołąb Bogdan - przewodniczący komisji budownictwa, komunikacji, prawa i porządku publicznego  
 
1992 rok

* 10 12 1992 r. - zmiany w Statucie Gminy i Regulaminie Urzędu dot. likwidacji stanowiska Sekretarza Gminy i utworzenia stanowiska zastępcy wójta. Odwołano ze stanowiska sekretarza gminy, Tadeusza Rośniaka. Dokonano wyboru zastępcy wójta, został nim Czesław Morawiec (który pełnił dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Gminy). Nowym przewodniczącym Rady Gminy wybrano Feliksa Mosińskiego.

1993 rok

*12 09 1993 r. – dokonano uroczystego poświęcenia samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie.

1994 rok

* 26 05 1994 r. – sesja kończąca kadencję działalności Rady Gminy.

* 19 06 1994 r. – wybory do Rady Gminy.

* 30 06 1994 r. -  I inauguracyjna sesja Rady Gminy, ślubowanie radnych i wybór gminnych władz na kolejne cztery lata. Przewodniczącym rady gminy został ponownie Feliks Mosiński, a wójtem - Marek Pieczara.
W skład zarządu gminy weszli: Roman Grzejdziak, Bogdan Gołąb, Grzegorz Kępa, Adam Zieliński, Adam Kot, Wiesław Jędryszczak.
Przewodniczący komisji:
Warcholiński Antoni – przewodniczący komisji rewizyjnej
Wieteska Aleksander - przewodniczący komisji rolnictwa, handlu
Gołąb Bogdan - przewodniczący komisji bezpieczeństwa, komunikacji i spraw komunalnych
Zieliński Adam - przewodniczący komisji budżetu i programu gospodarczego
Grzejdziak Roman - przewodniczący komisji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych

* 12 07 1994 r – dokonano zmiany w statucie gminy dot. likwidacji stanowiska zastępcy wójta gminy i utworzenia stanowiska sekretarza gminy. Ze stanowiska wójta odwołany został Czesław Morawiec, na stanowisko sekretarza powołano Grzegorza Kępę.
* Sierpień 1994 – uroczystość otwarcia nowej remizy OSP w Postękalicach. W tym też roku jednostka OSP obchodzi jubileusz 70-lecia. 

* Wrzesień 1994 - uroczyste oddanie strażnicy OSP w Dobrzelowie. Gości powitał prezes OSP w Dobrzelowie, dh Zygmunt Paradecki.

* Wrzesień 1994 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych za wolną Polskę mieszkańców wsi Kielchinów i Zdzieszulice Dolne, w 50. rocznicę ich męczeńskiej śmierci.

* Jesień 1994 r. - oddano do użytku stację wodociągowo-kontenerową w Hucie i w Ławach, sieć wodociągową o  długości 21 400 mb., studnię głębinową, w 10 wsiach stanęły 73 lampy oświetleniowe.

* Listopad 1994 r. - w konkursie ,,Gmina roku w kulturze” organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. mającym na celu ożywienie kulturalne środowisk lokalnych Gmina Bełchatów zajmuje I miejsce za ,,upowszechnianie kultury”.

* Grudzień 1994 r.– Słuchacze Radia Bełchatów wybierają wójta Marka Pieczarę na Bełchatowianina Roku.

1995 rok

* Kwiecień 1995 r. – 40-lecie pracy wójta Marka Pieczary
Tygodnik Piotrkowski publikuje wywiad z wójtem Pieczarą, który tak wspomina początki istnienia gminy:
,,Ogromne sumy zostały skierowane do miasta Bełchatów a gmina systematycznie ubożała. Każde sołectwo miało duże kłopoty z utrzymaniem gospodarstw rolnych, gdyż konkurencja ze strony kopalni i elektrowni była ogromna. Rozpoczynając jako wójt w pracę w gminie podzieliłem ją na sześć gałęzi gospodarczych, które musiały być szybko uporządkowane. Trudno sobie teraz wyobrazić że mieliśmy kłopoty energetyczne, posiadając w zasięgu ręki elektrownię. Ale stare powiedzenie mówi, że ..szewc bez butów chodzi”. Podobnie było w gminie, gdzie spadki energii powodowały uszkadzanie maszyn rolniczych i sprzętu domowego. Z tym problemem uporaliśmy się prawie w 90 proc. Do 1994 r. Kosztowało to wiele wysiłku z naszej strony i dużych nakładów finansowych. Po dokonaniu przeglądu sieci wodociągowej i przygotowaniu planu pilnej modernizacji oraz budowy zaczęliśmy pracę od podstaw. Stan był następujący: w części południowej gminy wodociągi były wykonane przez kopalnię, a północna była kompletnie sucha. Ludzie byli bez wody, trzeba ją było dowozić beczkowozami po kilka kilometrów. W trybie pilnym w tej części gminy wykonano dziewięć studni, przeznaczając je na punkty czerpalne. Był to eksperyment i jednoczenie start do budowy całej sieci wodociągowej. Na terenie gminy w latach 1990 – 94 wybudowano 70 km wodociągów” .

*Maj 1995 - 70-lecie OSP w Postękalicach, poświecenie sztandaru ufundowanego przez gminę
oraz 70-lecie OSP w Dobrzelowie (sztandar jednostki został udekorowany srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”). OSP w Dobrzelowie ma piękną tradycję. Propozycja powołania jednostki padła 5 sierpnia 1925 roku podczas zebrania Kółka Rolniczego, a następnie na zebraniu organizacyjnym powołano pierwszego naczelnika, którym został Leon Grzybowski. Początkowo OSP utrzymywało się ze składek rolniczych (każdy miał płacić 20 gr od morgi).

1996 rok

*28 lutego 1996 - I po wyborach sesja Rady Gminy
Sekretarz gminy Grzegorz Kępa zostaje wybrany na stanowisko zastępcy wójta

*Czerwiec 1996 r. - wręczenie sztandaru Ludowo Strażackiego dla rolników i strażaków z parafii NNMP w Łękawie.

*Sierpień 1996 r. - uroczyste obchody 10. rocznicy powstania Gminy Bełchatów, wręczenie i poświęcenie sztandaru Gminy.

1997 rok

* Maj 1997 r. - wójt Marek Pieczara informuje, że dokonano całkowitego zwodociągowania Gminy Bełchatów.

* Lipiec 1997 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Łękawie (kamień został poświęcony dziesięć lat wcześniej przez Papieża Jana Pawła II).

* Wrzesień 1997 r. - podczas dożynek uroczyste oddanie do użytku Domu Ludowo Strażackiego w Łękawie.

* Październik 1997 r. - podczas uroczystej sesji Rady Gminy wojewoda piotrkowski Stanisław Witaszczyk odznaczył wójta Marka Pieczarę Krzyżem Oficerskim nadanym przez Prezydenta RP za całokształt 43-letniej pracy w administracji państwowej i samorządowej.

1998 rok

* Czerwiec 1998 r. - poświęcenie nowo wybudowanego kościoła w Łękawie, jego proboszczem i budowniczym był ks. Grzegorz Gogol.

* Czerwiec 1998 r. – uroczysta sesja rady kończąca kadencję 1994 – 98, w podsumowaniu dokonań m.in.: wyremontowane szkoły, oddana do użytku strażnica w Łękawie, przebudowa strażnica w Hucie, rozpoczęty remont strażnicy w Podwodach, wyasfaltowane drogi w miejscowościach: Kurnos, Huta Zwierzchów, Adamów, Ludwików, Ławy, Kielchinów, Zdzieszulice.

* Wrzesień 1998 r. - podczas uroczystości dożynkowej oddano do użytku nowo wybudowaną świetlicę w Zawadach.
Jubileusz 75-lecia powstania OSP w Łękawie.

* Październik 1998 r. - I sesja II kadencji Rady Gminy Bełchatów, w obecności wojewody piotrkowskiego Grzegorza Stępińskiego na wójta Gminy wybrano Marka Pieczarę, na zastępcę wójta – Grzegorza Kępę, na przewodniczącego rady - Feliksa Mosińskiego, wiceprzewodniczącego rady - Jana Stasiaka.

1999 rok

* Lipiec 1999 - jubileusz 25-lecia istnienia zespołu Kurnosianki w Gminnym Ośrodku Kultury.

* Sierpień 1999 - uroczyste oddanie do użytku Strażnicy OSP w Podwodach.

2000 rok

* Gmina Bełchatów jest gospodarzem Powiatowego Przeglądu Orkiestr, biorą w nim udział orkiestry OSP z Postękalic i Dobrzelowa.

2001 rok

* Wszystkie miejscowości w gminie zyskują nowe tabliczki ze swymi nazwami, urząd zaś 15 nowych komputerów i zmodernizowaną sieć informatyczną.

* Uroczyste oddanie do użytku rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Domiechowicach. Rozbudowa trawała od 1998 roku. Wartość kosztorysowa 1.510,00 tys. zł.

* 17 czerca 2001 – Wręczenie Sztandaru Szkole Podstawowej w Dobiecinie, oraz nadanie imienia Generała Janusza Głuchowskiego.

2002 rok

* Przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury.

* 15 sierpnia 2002 – Oddanie do użytku strażnicy OSP Zawadów.

* Wrzesień 2002 – 80-lecie Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie. Nadanie imienia Jana Brzechwy i wręczenie sztandaru.

* 10 listopada 2002 – Pierwsze wybory bezpośrednie. Na wójta wybrany zostaje Marek Pieczara.

2003 rok

* Szkoła Podstawowa w Dmiechowicach otrzymuje tytuł,,Szkoły z Klasą” przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP.

* 4 lipca 2003 – Gmina Bełchatów zajmuje wysokie 14. miejsce wśród 134 gmin wiejskich w konkursie „Dziennikowa Liga Gmin”.

* 14 września 2003 – Uroczyste obchody 600-lecia Dobrzelowa.

2004 rok

* Rozpoczęcie budowy 1,6 km kanalizacji sanitarnej w Domiechowcach.

* Styczeń – Nadanie pierwszego w historii gminy tytułu Honorowy Obywatel Gminy Bełchatów. Otrzymuje go wójt gminy Marek Pieczara.

2005 rok

* Styczeń 2005 – Wójt gminy Bełchatów i wójt gminy Kluki przekazali dwa nowe radiowozy dla policjantów z posterunku w Klukach, oraz dla dzielnicowych rewiru Bełchatów.

* 12 czerwca 2005 – Obchody 80-lecia OSP Dobrzelów, oraz 5-lecia powstania Orkiestry przy OSP.

2006 rok

* Utworzenie Gminnego Przedszkola, pierwszy oddział powstaje przy szkole w Domiechowicach.

* 30 lipca 2006 – Do użytku oddano Strażnicę Zawadów założoną w 1936 roku.

* 4 września 2006 – Po generalnej modernizacji do użytku oddano szkołę w Kurnosie Drugim (wraz z salą gimnastyczną i parkingiem). Tego samego dnia oddano nowo powstałe Przedszkole w Domiechowicach.

* 26 października 2006 – Uroczysta ostatnia w tej kadencji Sesja Rady Gminy Bełchatów, a zarazem pożegnanie Wójta Gminy - Marka Pieczary, który pełnił tą funkcję przez cztery kadencje.

*  Po wyborach nowym wójtem Gminy Bełchatów zostaje Grzegorz Kępa, który wcześniej pełnił funkcje m.in. sekretarza Urzędu Gminy i zastępcy wójta.

2007 rok

* W kompleksie sportowym ,,Słok” odbywają się Dożynki Powiatowe, których gospodarzem obok powiatu jest Gmina Bełchatów.

2008 rok

* Koniec generalnego remontu Szkoły Podstawowej w Dobiecinie.

2009 rok
* Zakończenie rozbudowy ujęcia wody w Ławach, gdzie powstaje nowoczesna stacja uzdatniania wody.

2010 rok

* Początek budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łękawie, koniec remontu generalnego budynku szkoły w Dobrzelowie i dobudowa sali gimnastycznej.

* Koniec kadencji samorządowej 2006 – 2010. Na funkcję wójta wybrany zostaje Kamil Ładziak.

2011 rok

* Gmina wydała pierwszy w swej historii kalendarz ścienny. Zaprezentowano na nim 13 młodych mieszkańców oraz ich pasje. Wśród bohaterów kalendarza znajdują się m.in. muzycy, sportowcy, plastycy, czy laureaci olimpiad przedmiotowych.

* Styczeń 2011 - W pierwszej edycji konkursu „Szlachetny Przedsiębiorca Gminy Bełchatów”  tytuł przypadł w udziale Dominikowi Marczakowi, przedsiębiorcy z Dobrzelowa. Laureat od lat wspiera nie tylko lokalną społeczność ale też bierze czynny udział w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych na terenie całej gminy. Konkurs ma promować prospołeczne działania firm działających na terenie gminy. Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw wynikających z dogłębnej analizy potrzeb lokalnej społeczności – w wymiarze ogólnym, jak i jednostkowym.

2012 rok

* Maj 2012 - Pierwszy w gminie Bełchatów kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik został otwarty w Dobiecinie. Mieszkańcy gminy do dyspozycji mają od tej pory boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, a także do piłki siatkowej, koszykówki oraz kort do tenisa. Obok boisk powstało także socjalne zaplecze oraz szatnie. Orlik kosztował 1,2 mln zł. Połowę pieniędzy wyłożyła gmina, drugą - Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.

* Na niemal 17 mln zł szacuje się wszystkie inwestycje, zaplanowane w 2012 roku na terenie gminy Bełchatów. To ponad połowa zaplanowanych dochodów, które mają się zamknąć kwotą 29,6 mln zł. Wydatki w gminie Bełchatów będą o 14,5 mln zł wyższe.  Powstanie sala gimnastyczna w Kurnosie. W 16 miejscowościach będzie modernizowane oświetlenie. Remontu dróg doczekają się w Oleśniku, Adamowie, Domiechowicach, Helenowie, Mokraczu, Podwodach Kolonii, Postękalicach, Wólce Łękawskiej czy Zawadowie. Gmina dołoży też do przebudowy dróg powiatowych Zawady - Dobrzelów i Bełchatów - Bogdanów.

* Rozpoczęcie prac przy budowie łącznika w Szkole Podstawowej w Łękawie. Łącznik gotowy będzie już w sierpniu 2012. Kolejnym etapem, zaplanowanym na następny rok, jest budowa nowej sali gimnastycznekj. Koszt całej inwestycji, budowy sali gimnastycznej i łącznika, to niemal 3 mln zł.

* Lipiec 2012 - wybory uzupełniające do Rady Gminy Bełchatów, mandat radnego uzyskała Teresa Ceglarek ze Zdzieszulic Górnych.

* Grudzień 2012  - początek modernizacji Gminnego Targowiska w Zawadach. W ramach modernizacji powstały m. in. dwie hale, nowoczesny ciąg pieszo-jezdny od drogi wojewódzkiej Bełchatów - Łódź aż do targowiska.
Całość inwestycji kosztowała ok. milion czterysta tysięcy złotych, ale gmina Bełchatów pozyskała na ten cel aż milion złotych z Unii Europejskiej.

2013 rok

* 15 lipca 2013 Dziennik Rzeczpospolita zaprezentował coroczny Ranking Samorządów.
Gazeta podsumowuje w nim skalę wykorzystania środków unijnych przez polskie miasta i gminy.
Wśród blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce około 1500 to gminy wiejskie. Gmina Bełchatów znalazła się wśród stu najlepszych, zajmując 91 pozycję. Z województwa łódzkiego do pierwszej setki zakwalifikowało się zaledwie sześć takich samorządów.

* Luty 2013 - w Urzędzie Gminy uruchomiono punkt konsultacyjny, gdzie bezpłatną pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione i ich rodziny. Prowadzący go specjalista prowadził statystykę, służył pomocą potrzebującym, udostępniał fachową literaturę.

* Luty 2013 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy. Pojazd wyposażony jest m.in. w podesty robocze, maszt pneumatyczny sterowany pilotem, zbiornik o pojemności 3500 litrów, armaturę wodnopianową z szybkim natarciem oraz zestaw narzędzi hydraulicznych.
* 26 marca 2013 roku Wójt Gminy Bełchatów podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów – szansą na lepsze jutro" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany do 06.2015 r.) .
* Kwiecień 2013 - podpisano list intencyjny rozpoczynający współpracę Gminy Bełchatów, Miasta Bełchatów, Gminy Kleszczów, Gminy Kluki oraz Gminy Szczerców. Powstające "Partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców". Cel - stworzenie ,,Strategii i wybranych planów operacyjnych” dla gmin regionu bełchatowskiego.
* Maj 2013 – otwarcie świetlicy w Augustynowie. Oprócz dużej, wielofunkcyjnej sali oraz zaplecza kuchennego jest tam też plac zabaw i boisko do gry w piłkę.
* Czerwiec 2013 – powstaje gminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji i Transportu Gminy Bełchatów.

* Czerwiec 2013  - obchody 90-rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawie, nadanie jednostce sztandaru ufundowanego przez wójta, gminnych radnych, mieszkańców i przedsiębiorców

* Lipiec 2013 – otwarcie Wiejskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. To drugi, po Augustynowie, punkt oddany do użytku mieszkańców gminy Bełchatów. Jest tam boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw, ławki, na których można odpocząć lub poczytać książkę. Kolejne takie obiekty powstają w Postękalicach, Zdzieszulicach Górnych, Zawadowie.

* Lipiec 2013 - uruchomiono komunikację autobusową relacji Bełchatów – Kurnos Pierwszy. Linia obejmuje Oleśnik, Rząsawę i Kurnos Drugi; autobus kończy trasę w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej (szpital), stamtąd też rusza będzie w drogę powrotną.

* Październik 2013 – otwarcie sali gimnastycznej oraz części dydaktycznej szkoły w Łękawie uroczystość połączono z  jubileuszem 40-lecia nadania szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 3 milionów złotych.

* Październik 2013  - Gmina Bełchatów po raz pierwszy uzyskuje tytuł  „Gmina Fair Play”, nadawany najlepszym polskim samorządom.

2014 rok

* Wiosna 2014 – w Myszkach powstaje  wiejska świetlica. Koszt inwestycji - ponad 500 tysięcy złotych.

* Marzec 2014 – na funkcji przewodniczącego rady gminy Jacka Bakalarczyka zastąpiła Lucyna Masiarek.

* Kwiecień 2014 – rusza projekt bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców gminy Bełchatów. Cztery linie autobusowe uruchomiono specjalnie po to, aby ułatwić dojazd do Bełchatowa.

* Maj 2014 – Śp. Ksiądz Janusz Krakowiak został honorowym obywatelem gminy Bełchatów.

* Czerwiec 2014 – otwarcie  wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Zdzieszulicach Górnych.

* Uroczyste otwarcie Targowiska Gminnego w Zawadach

* Otwarcie wyremontowanej świetlicy strażackiej OSP w Oleśniku (obok zbudowano plac zabaw).

* W Podwodach odbywają się pierwsze eliminacje Mistrzostw Gminy Bełchatów w Grillowaniu.

* Październik 2014 - Gmina Bełchatów zostaje uhonorowana dwoma tytułami:  Gmina Fair Play oraz Przyjazna Gmina w ramach plebiscytu ,,Przyjazna Polska”. Jury konkursów brało pod uwagę m. in. umiejętne wykorzystanie środków unijnych. Udziałem i dobrą oceną w obu plebiscytach gmina Bełchatów potwierdziła swą opinię samorządu przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom.

* Koniec kadencji samorządowej 2010 – 2014. Na funkcję wójta ponownie wybrany zostaje Kamil Ładziak, który już w I turze uzyskuje poparcie niemal 70 proc. wyborców.

2015 rok

* Trwa wiele nowych inwestycji, które służą poprawie  bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców. Do najważniejszych z nich należą: rozbudowa oświetlenia ulicznego w Podwodach Kolonii, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Łękawskiej , budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawadach, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bukowej , rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Nowym Świecie,  budowa parkingu w Zdzieszulicach Górnych, rozbudowa sieci wodociągowej w Janowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowie.

* Sierpień 2015 – Podczas obchodów 35-lecia Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” Kamil Ładziak, wójt Gminy Bełchatów został nagrodzony Medalem 35-lecia NSZZ ,,Solidarność”.

* Lądowisko Bełchatów-Kałduny zostaje wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to lądowisko samolotowe i szybowcowe. Dysponuje trawiastą drogą startową o wymiarach 700 x 50 m.

2016 rok

* Kwiecień 2016 – nowe logo Gminy Bełchatów nawiązuje do natury, a cztery wykorzystane w nim kolory to właśnie barwy natury dominującej w naszej Małej Ojczyźnie. Zieleń charakteryzuje ziemię, czerwień – energię i życie, żółty – słońce, niebieski – barwę nieba. Kształt znaku - kwadrat symbolizuje stabilność, a hasło promocyjne gminy ,,MOCna Gmina Bełchatów" nawiązuje do siły i mocy drzemiącej w jej mieszkańcach, których wciąż w naszej gminie przybywa. Wskazuje na potencjał energii oraz drzemiącą w nich pasję, z którą niezmiennie podchodzą do życia.

* Maj 2016 – Uroczyste otwarcie boiska w Janowie. Boisko tzw. wielofunkcyjne ma nowoczesną nawierzchnię poliuretanową, przystosowaną do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Razem ze zbudowanym wcześniej boiskiem do gry w piłkę nożną stanowią kompleks sportowo-rekreacyjny z prawdziwego zdarzenia. Koszt najnowszego obiektu to ok. 240 tys zł. Gmina Bełchatów otrzymała na ten cel dofinansowanie – 100 tys. złotych z Ministerstwa Sportu i Turystki.

* Lipiec 2016 – Otwarcie dwóch nowoczesnych zapleczy socjalnych i sanitarnych przy Wiejskich Centrach Rekreacji i Wypoczynku w Kałdunach i Zawadowie.

* 21 października 2016 – w Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim podczas Gali Jubileuszowej z okazji 30-lecia powstania Gminy Bełchatów. Podczas uroczystości przyznane zostały „Złote Medale za długoletnią służbę”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022