Logo: BIP

Ochrona środowiska

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełchatów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”

  • 21-09-2023
Wójt Gminy Bełchatów zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełchatów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030.
Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu pn. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełchatów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 
Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 - Bełchatów, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: e-mail. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 12.10.2023 r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022