Logo: BIP

Ochrona środowiska

Jak skorzystać z ulgi za kompostownik?:

Od 1 stycznia 2021 r. w Gminie Bełchatów obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
 • 26,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane,
 • 79,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane – opłata podwyższona.
Podstawą ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,50 zł za osobę miesięcznie jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Zwolnienie obowiązuje od miesiąca,
w którym zostanie złożona deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Uwaga! - od osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów i skorzystają ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami:
 • zostaną odebrane pojemniki na bioodpady;
 • ewentualny nadmiar odpadów zielonych można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  w Zawadach.
 
Druk deklaracji jest dostępny:
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bełchatów pod adresem http://www.e-bip.pl/Start/56, lub
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów pod adresem www.ugbelchatow.pl w zakładce ankiety i formularze – druki Referat Gospodarki Nieruchomościami
  i Ochrony Środowiska, lub
 •  jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bełchatów w punkcie informacyjnym, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.
 
Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć:
1) w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów, lub
2) przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, operatora publicznego na adres Urzędu Gminy Bełchatów, lub
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Bełchatów za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik, w pliku o formatach: PDF, DOC lub ODT.
 
Pragniemy przypomnieć, że:
 1. posiadanie kompostownika podlega kontroli;
 2. utrata prawa do zwolnienia z ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek:
 1. brak kompostownika przydomowego, lub
 2. nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, przez upoważnionych pracowników urzędu gminy.
 1. ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
ZASADY KOPOSTOWANIA BIOODPADÓW
 
Odpady można kompostować na różne sposoby:
- tworząc wolnostojące pryzmy kompostowe, optymalne wymiary pryzmy to: szerokość 80-150 cm, wysokość 80-130 cm,
- w kompostowniku wykonanym z desek, żerdzi, siatki drucianej, perforowanych beczkach itp., lub
- w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania.
 
Co można kompostować:
- resztki roślinne, gałązki żywopłotów (cieńsze do 2 cm obwodu), liście;
- skoszoną trawę (w cienkich warstwach);
- resztki owoców i warzyw (obierki, skórki bananów);
- resztki produktów mleczarskich, stary chleb;
- nadziemne części chwastów;
- niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.);
- ziemia z doniczek i skrzynek;
- rozgniecione skorupki jajek;
- fusy z kawy i herbaty;
- przekwitnięte kwiaty;
- małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych).
 
Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:
- resztki mięsa, kości, ości;
- zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, bardzo tłuste i bardzo słone jedzenie;
- nie umyte skórki z cytrusów;
- resztki roślinne zawierające środki chemiczne (po opryskach),
- duże ilości chwastów z nasionami oraz chore rośliny
- zadrukowany papier (gazety, kartony, itp.);
- tkaniny, papierosy, materiały zanieczyszczone substancjami toksycznymi.
 
Przystępując do utworzenia kompo- stownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.).
Kompostownik (mały – do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy Kompostownik (do 50 m3), to już konieczność odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy działki pozostaje ta sama.
Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.
Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.
 
Ważne!!! Bioodpady stanowią znaczną część naszych domowych śmieci. Poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć ilości odpadów kierowanych na składowiska.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Bełchatów, zs. przy ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, tel. (44) 632-65-68, wew. 31.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022