Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

INFORMACJA:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 29.01.2021 r. do 08.02.2021 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Ogłoszenie o konsultacjach, projekt „Programu (...) na 2021 rok” oraz formularz do zgłaszania uwag i opinii, zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bełchatów, na strome internetowej tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe informacje przesłano również pocztą elektroniczną na adres organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bełchatów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną i osobiście. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce ich przeprowadzenia. W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych nie zgłosiła uwag i opinii co do przedmiotu konsultacji.
Wyniki konsultacji zostają podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów.
W celu przyjęcia do realizacji - projekt „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” zostaje skierowany pod najbliższe obrady na sesji Rady Gminy Bełchatów w miesiącu lutym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022