Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

 • 12-01-2023
Do 2 lutego 2023 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, ogłoszonego przez Wójta Gminy Bełchatów. Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w konkursie mogą startować stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit).
 
W 2023 roku konkurs obejmuję realizację zadań w pięciu sektorach: 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - pula środków 90 tys. zł.
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - pula środków 60 tys. zł.
3. Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - pula środków 15 tys. zł.
4. Wspieranie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia - pula środków 15 tys. zł.
5. Wspieranie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - pula środków 20 tys. zł.
 
Regulamin konkursu oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach.
czytaj dalej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 • 17-11-2022
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok".
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU.
czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 • 27-10-2022

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 06-09-2022

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Załączniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

 • 24-06-2022
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadań publicznych w czterech zakresach:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa - wysokość środków na realizację tego zadania to 75.000. zł.
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - wysokość środków na realizację tego zadania to 46.500 tys. zł.
 • wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -wysokość środków na realizację tego zadania to 20.000. zł.
 • wspieranie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - wysokość środków na realizację tego zadania to 15.000. zł.
Oferty należy składać do 15 lipca. Szczegóły w załączniku.
 
czytaj dalej

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 17-05-2022

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 17-05-2022

Oferta realizacji zadania publicznego - art. 19a

Załączniki

1 2 3 4