Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

  • 21-04-2022

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow a w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 9 listopada 2021 roku do 16 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok".
 
Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje rozpoczną się w dniu 9 listopada 2021 roku i zostaną zakończone w dniu
16 listopada 2021 roku.
Projekt „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok" oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bełchatów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.
Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do
16 listopada 2021 roku do godz. 15:00 według załączonego wzoru formularza zgłaszania uwag i opinii:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów,
- listownie na adres: Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.
 
Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną przed terminem zakończenia konsultacji.
czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.)
Spotkanie odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. Szczegóły informacji w załączniku.
czytaj dalej

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego:

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Gminne zawody sportowo pożarnicze 2021 r.”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243.) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podwodach, zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów przy ul. Kościuszki 13 w Bełchatowie.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o celowości zadania publicznego pn. "Edukacyjny piknik rodzinny".
czytaj dalej

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego:

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Integracja młodzieży z terenów Gminy Bełchatów poprzez udział w zajęciach sportowych w ramach treningów piłki nożnej oraz rozgrywek ligowych w I lidze wojewódzkiej w kategorii Junior dla chłopców do lat 19”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Bełchatów, zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów przy ul. Kościuszki 13 w Bełchatowie.
Uwagi do oferty można zgłaszać do 28.05.2021 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (I piętro) lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat[małpka]ugbelchatow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Oferta oraz druk formularza zgłoszenia uwag w załączniku.
czytaj dalej

INFORMACJA:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
czytaj dalej

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:

1 2 3 4