Logo: BIP

Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość

OGŁOSZENIE O NABORZE:

Zastępca Dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach oddział w Janowie w ramach realizacji projektu "Przedszkolak - najlepsza inwestycja w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O projekcie:
Gmina Bełchatów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. "Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość".
Wartość projektu to 486 298,93 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 413 354,09 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.11.2016 r. – 31.01.2018 r. obejmie 30 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim. Do nowego oddziału Gminnego Przedszkola w Domiechowicach utworzonego w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie przyjętych zostanie 18 dzieci z gminy Bełchatów. W zajęciach dodatkowych z zakresu terapii z elementami integracji sensorycznej i terapii behawioralnej wezmą dzieci z wszystkich oddziałów przedszkola ze wskazaniem do danego typu zajęć.
Cel główny Projektu to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.11.16r.do 31.01.18r. dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Bełchatów poprzez wygenerowanie 18 dodatkowych miejsc w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach, poprawę jakości edukacji i rozszerzenie oferty przedszkola o terapię integracji sensorycznej i behawioralną.
Do zakładanych produktów i rezultatów należą, m. in.:
1.Liczba 1 ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarach wiejskich;
2. Liczba 1 utworzonego na terenie gminy Bełchatów oddziału przedszkolnego wyposażonego w urządzenia na plac zabaw, sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble;
3.Liczba 18 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
4.Liczba 14 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
5.Liczba 18 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Bełchatów, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min.25%;
6. Liczba 14 dzieci z Gminnego Przedszkola w Domiechowicach, u których nastąpiło wyrównanie dysfunkcji w zakresie integracji sensorycznej o min.10% lub 5%dla dziecka z autyzmem w wyniku udziału w terapii z elementami SI;
7. Liczba 1 dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach, u którego nastąpiła korekcja deficytów behawioralnych o min.5%w wyniku udziału w terapii behawioralnej;
8. Liczba 1130 godzin w ramach podstawy programowej dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Bełchatów;
9. Liczba 532 godzin zajęć dodatkowych-terapia z elementami SI dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach;
10. Liczba 82 godzin zajęć dodatkowych-terapia behawioralna dla dziecka uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach.
Realizowane zadania, to:
1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach/oddział w Janowie nowych miejsc przedszkolnych dla 18 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bełchatów
2. Realizacja zajęć dodatkowych dla 14 dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach z zakresu terapii z elementami integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022