Logo: BIP

Pomoc materialna

Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2023/2024

  • 29-07-2022
Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2023/2024
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.)
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się/ przyznania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
-rodzic,
-inny przedstawiciel ustawowy ucznia
-pełnoletni uczeń
- dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka
 
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.
 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.
Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
• śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
• ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica,
• klęska żywiołowa,
• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
• utrata pracy przez rodzica (ze stażem co najmniej 5 lat),
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.
 
Termin ubiegania się o zasiłek szkolny
O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.
 
Formy udzielania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 
Wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 7 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022