Logo: BIP

MPZP

Ogłoszenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  • 18-03-2022
Urząd Gminy Bełchatów informuje o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów: Wola Mikorska, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Anastazów, Adamów, położonych na terenie gminy Bełchatów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów o godz. 13.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Bełchatów (email: sekretariat[małpa]ugbelchatow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022