Logo: BIP

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze: ruszył nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego dofinansowania

  • 25-01-2022
Ważna zmiana w Programie "Czyste Powietrze". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 25.01.2022 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".
Co ważne, w ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.
 
Jednocześnie trzeba podkreślić, że ciągle można korzystać z dofinansowania w ramach Części 1 programu - dla beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł oraz z w ramach Części 2 programu - dla beneficjentów, których dochód nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 
Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinni uzyskać zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
 
Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą skorzystać z pomocy w przygotowaniu, wypełnieniu i złożeniu wniosku w ramach Punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze", który działa w Urzędzie Gminy Bełchatów. Wystarczy umówić się telefonicznie na wizytę, tel. 635 26 45  wew. 44.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022