Logo: BIP

Czyste powietrze

Chcesz skorzystać z pomocy w przygotowaniu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przygotuj niezbędne dane

  • 27-01-2022
Chcesz skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przed wizytą w urzędzie przygotuj dane z formularza, który znajduje się w załączniku. Bez tych informacji nie uda się wypełnić wniosku.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wydrukowania wzoru formularza, mogą pobrać druki w Urzędzie Gminy Bełchatów.
 
Przypominamy, że Punkt konsultacyjny w ramach Programu "Czyste Powietrze" działa w Urzędzie Gminy Bełchatów codziennie od poniedziałku do piątku. Urzędnicy pomogą przygotować wniosek i wypełnić go. Przekażą go również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a na koniec również służą pomocą w rozliczeniu wniosku. Trzeba jednak pamiętać o wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 695 26 45 wew. 44) oraz o zebraniu informacji, które będą niezbędne do wypełnienia wniosku.
 
czytaj dalej

Program Czyste Powietrze: ruszył nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego dofinansowania

  • 25-01-2022
Ważna zmiana w Programie "Czyste Powietrze". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 25.01.2022 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".
Co ważne, w ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.
 
Jednocześnie trzeba podkreślić, że ciągle można korzystać z dofinansowania w ramach Części 1 programu - dla beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł oraz z w ramach Części 2 programu - dla beneficjentów, których dochód nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 
Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinni uzyskać zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
 
Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą skorzystać z pomocy w przygotowaniu, wypełnieniu i złożeniu wniosku w ramach Punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze", który działa w Urzędzie Gminy Bełchatów. Wystarczy umówić się telefonicznie na wizytę, tel. 635 26 45  wew. 44.
czytaj dalej

Program "Czyste Powietrze" w Gminie Bełchatów - zapraszamy do obejrzenia filmu

  • 14-01-2022
Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat realizacji programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Bełchatów. Materiał znajdziecie na naszym kanale YouTube https://youtu.be/JcLWO8aN1S4 .
czytaj dalej

Komunikat NFOŚiGW:

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych.
 
czytaj dalej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE:

Załączniki

Program "Czyste Powietrze" - rusza nabór wniosków na dotację na częściową spłatę kredytu bankowego:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłate kredytu bankowego, w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 
czytaj dalej

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w programie "Czyste Powietrze":

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.
czytaj dalej

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze":

W Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13, pokój nr 55) działa punkt konsultacyjno-informacyjny PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE".
W punkcie, pracownicy urzędu  pomagają mieszkańcom naszej gminy wypełniać wnioski o dotację.
Punkt czynny w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.
Dodatkowo udzielane są konsultacje telefoniczne pod numerem 44 635-26-45 we. 44.
Punkt powstał dzięki zawarciu porozumienia między Gminą Bełchatów i WFOŚiGW w Łodzi dot. współpracy w zakresie realizacji Programu "Czyste Powietrze".
czytaj dalej
1 2