Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

Nabór wniosków na dotacje do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów na rok 2022

 • 06-07-2022
Zasady dotacji
 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy  - normy PN-EN 303-5:2012, oraz nie  uzyskał certyfikatu  ekoprojektu (ecodesign) wystawionego przez akredytowaną jednostkę badawczą.
 2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 4. Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem
  30 listopada danego roku (tj. do dnia 30-11-2022 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  sprawozdanie z wykorzystania dotacji).
 5. Po roku i trzech latach od zamontowania urządzenia należy złożyć druk „Informacja o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej /cieplnej przez urządzenie”.
 6. Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą
Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniu podlegają
1) pompy ciepła dwufunkcyjne CWU i CO;
2) mikroinstalacje fotowoltaiczne;
3) kotły grzewcze na gaz, w tym na gaz z sieci;
4) kotły grzewcze na biomasę, w tym pellet;
5) kolektory słoneczne/pompy cwu.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są
 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona odbiorcom końcowym, którzy są zameldowani na terenie Gminy Bełchatów/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości wymagana jest pisemna zgoda właściciela budynku/lokalu na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości. Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania na dzień złożenia wniosku.
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia oraz szacuje koszty zadania. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań. Podczas wyboru wykonawcy oraz rodzaju urządzenia należy pamiętać o obowiązku zamontowania urządzenia monitorująco-sterującego, które pozwoli odczytać ilość wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej. Warunek ten nie dotyczy urządzeń, które posiadają wbudowaną taką funkcję.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i  rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania oraz sprawozdania
z wykorzystania dotacji
wraz z kserokopią faktury/rachunku.
 
UWAGA
 • Montaż urządzeń wyłącznie do 30 listopada 2022.
 • Data odbioru z protokołu to data, od której Dotowany zobowiązuje się eksploatować urządzenie.
 
Niezbędne dokumenty:
 1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów;
 2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
 3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
 4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
 5. Wniosek o wypłatę dotacji;
 6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania;
 7. Informacja o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez zamontowane urządzenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022