Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

10 stycznia startuje nabór do II edycji gminnych dotacji do OZE

 • 15-12-2022
We wtorek, 10 stycznia 2023 roku, rozpocznie się nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja II. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 55 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 7.30 -15.00 aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu (w 2023 roku są to 4 mln zł).
W II edycji programu wzrastają również kwoty dotacji, przewidzianych na poszczególne urządzenia, przy czym w przypadku pomp ciepła są one zróżnicowane w zależności od klasy energetycznej (szczegóły w REGULAMINIE). Wśród zmian, wprowadzonych w programie na 2023 rok jest m.in. to, że dofinansowaniem objęto również ogrzewanie elektryczne i kotły zgazowujące drewno, a osoby, które chcą się starać o dofinansowanie na fotowoltaikę, nie muszą też wymieniać dotychczasowego źródła ogrzewania na ekologiczne. Poza tym dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie dla domów w budowie pod warunkiem, że obiekt zostanie oddany do użytku w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
 
Regulamin naboru oraz niezbędne formularze znajdziecie W ZAŁĄCZNIKACH.
 
Zasady dotacji:
 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do źródła grzewczego (wymienionego w § 1 pkt. 1-5 Regulaminu) jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy - normy PN-EN 303-5:2012.
 2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 4. Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego roku (tj. do dnia 15-11-2023 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z załącznikami).
 5. Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą:
 
Zgodnie z Regulaminem II edycji programi dofinansowaniu podlegają:
1) pompy ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO
2) kotłów grzewczych na gaz, w tym na gaz z sieci
3) kotłów grzewczych na biomasę, w tym pellet
4) ogrzewanie elektryczne;
5) kocioł zgazowujący drewno;
6) mikroinstalacji fotowoltaicznych;
7) kolektorów słonecznych/pomp cwu.
 
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są
 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.
 
Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy są zameldowani/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania na terenie Gminy Bełchatów jest zobowiązany dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.
 
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i  rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z kserokopią faktury/rachunku.
 
UWAGA!
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2023r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
 
Niezbędne dokumenty:
 1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II;
 2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
 3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
 4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
 5. Wniosek o wypłatę dotacji;
 6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania;

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022