Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

16 stycznia startuje nabór do kolejnej edycji gminnego programu OZE

 • 03-01-2024
We wtorek, 16 stycznia 2024 roku startuje nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja II rok 2024. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 55 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 8 - 15.00 aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu, ale nie dłużej, niż do 30 czerwca 2024 roku*.
Na razie w budżecie na 2024 rok zabezpieczony został 1 mln zł, ale jak podkreśla Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów, w kolejnych miesiącach w miarę uwalniania się środków finansowych, pula ta będzie systematycznie zwiększana. 
 
W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek (jedna osoba wchodzi z jednym wnioskiem). Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Dofinansowanie przyznawanebędzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.
Formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.com.pl w zakładce dotacja z budżetu gminy. Dostępne są też w Punkcie Informacyjnym w budynku Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 55.
 
Dodatkowe informacje:
*Data 30-06-2024 jest ostatnim dniem udzielenia pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie to obowiązuje do dnia 31-12-2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.

Informujemy również, że w roku 2024 zostanie przygotowany projekt nowego Regulaminu, w którym katalog kosztów zostanie rozszerzony o magazyny energii. W roku 2023 nie było możliwe przygotowanie nowego projektu Regulaminu z uwagi na to, iż przepisy regulujące pomoc de minimis zostały wprowadzone Rozporządzeniem Komisji dopiero w dniu 13-12-2023 r., natomiast wchodzą w życie dopiero od 01-01-2024 r.
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, tel. 44 635-26-45 wew. 44.
 
Zasady dotacji:
 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do źródła grzewczego (wymienionego w § 1 pkt. 1-5 Regulaminu) jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy - normy PN-EN 303-5:2012.
 • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 • Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego roku (tj. do dnia 15-11-2024 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z załącznikami).
Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą:
 
Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniu podlegają:
 1.  pomp ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO;
 2. kotłów grzewczych na gaz, w tym na gaz z sieci;
 3. kotłów grzewczych na biomasę, w tym pellet;
 4. ogrzewanie elektryczne;
 5. kocioł zgazowujący drewno;
 6. mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 7. kolektorów słonecznych/pomp cwu.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy są zameldowani/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania na terenie Gminy Bełchatów jest zobowiązany dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.
 
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Ostateczny termin na zawarcie umowy upływa 30-06-2024 r. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z kserokopią faktury/rachunku.
UWAGA
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2024r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
Niezbędne dokumenty:
1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II;
2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
5. Wniosek o wypłatę dotacji;
6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022