Organizacje pozarządowe i wolontariat

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego:

  • 27-08-2021
Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Gminne zawody sportowo pożarnicze 2021 r.”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243.) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podwodach, zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów przy ul. Kościuszki 13 w Bełchatowie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki