UNIA EUROPEJSKA

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja II

  • 19-06-2023
  • Autor: Alicja Matusiak
 
 
 
Gmina Bełchatów rozpoczęła realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja II”. Projekt przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. Celem głównym projektu jest zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym idzie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gmin, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 094 827,86 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 211 355,08 zł.
Projekt zostanie zrealizowany do 30.12.2023 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją