WFOŚiGW w Łodzi

Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI

  • 17-10-2023
  • Autor: Andrzej Kucharczyk
Zadanie pn.:
„Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI”
zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku likwidacji szamb i nielegalnego odprowadzania nieczystości do przydrożnych rowów.
 
Wartość ogólna projektu:
520 340,00 zł
 
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
161 760,00 zł
 
Opis projektu:
 
Realizacja zadania polegająca na wykonaniu podłączeń kanalizacyjnych ma na  celu stworzenie efektywnego systemu odprowadzania ścieków, poprzez podłączenie jak największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Liczba podłączeń kanalizacyjnych planowanych
do wykonania to 46 sztuk (114 RLM).  Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją