WFOŚiGW w Łodzi

"WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE GMINY BEŁCHATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - EDYCJA II":

  • 16-10-2019

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie gminy Bełchatów
Główną przyczyną powstawania niskiej emisji, jest przede wszystkim spalanie w piecach i kotłach paliw stałych: złej jakości węgla, koksu i drewna, a zwłaszcza odpadów, co powoduje niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Gminy Bełchatów z tytułu przekroczenia standardów jakości powietrza.
Wdychany pył przedostaje się do dróg oddechowych, co jest niebezpieczne przede wszystkim dla organizmów naszych i naszych najbliższych.
Pyły przez zdolność przedostawania się do naszego krwioobiegu są równie niebezpieczne dla płuc, jak i układu krążenia (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu serca).
Pyły PM 10 i PM 2,5 są mieszaninami substancji organicznych i nieorganicznych zawierającymi substancje toksyczne.
W przypadku PM 10 są to metale ciężkie, rakotwórczy benzo(a)piren, dioksyny i furany.
W przypadku PM 2,5 są to zanieczyszczenia wtórne, które wykształciły się z przemian dwutlenku azotu, siarki i amoniaku.
Pyły te określa się mianem drobnych – cechują się bowiem małą średnicą (do 10 i do 2,5 mikrometrów), co umożliwia im swobodne przenikanie do ludzkich płuc, a nawet naczyń krwionośnych (PM 2.5).
Pył ma niekorzystny wpływ także na środowisko:
– zapycha aparaty szparkowe roślin i utrudnia fotosyntezę na skutek pochłaniania światła,
– przyczynia się do zanieczyszczenia spożywanej każdego dnia żywności.
Zgodnie z zaleceniem WHO normy średniego dobowego stężenia pyłu PM 10 nie mogą być przekroczone więcej niż 35 razy w ciągu roku. Niestety w Polsce w miesiącach zimowych  zdarza się, że stężenie pyłu znacznie przekracza zalecane normy, co ma katastrofalne skutki dla zdrowia człowieka.
W roku 2016 Gmina Bełchatów przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którego jednym z kluczowych działań jest zmniejszenie stężeń substancji w powietrzu powodujących zanieczyszczenie w danej strefie do poziomu dopuszczalnego/docelowego i utrzymywania go na takim poziomie. W Programie Gospodarki Niskoemisyjnej określono szczegółowo zakres działań naprawczych, które należy podjąć w Gminie Bełchatów, aby osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny, w zakresie obniżenia emisji i przywrócenia standardów jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jednym z takich działań jest wymiana przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych na posiadające certyfikaty energetyczno - emisyjne wysokosprawne źródła ciepła bądź zasilane w energię cieplną ze źródeł energii odnawialnej.
W ramach projektu zostało zlikwidowanych 131 źródeł niskiej emisji przez 131 beneficjentów końcowych na rzecz następujących rodzajów ogrzewania:
- kotły gazowe 36 szt. (gaz ciekły 29 szt. i gaz ziemny 7 szt.);
- kotły węglowe 5 klasy z certyfikatem ekoprojektu 71 szt.;
- kotły na biomasę 5 klasy z certyfikatem ekoprojektu 15 szt.;
- pompy ciepła (powietrzna 5 szt. i gruntowa 2 szt.);
- elektryczne 2 szt.
Powyższe zadanie dotyczyło 46 miejscowości położonych na terenie Gminy Bełchatów.
Wartość ogólna projektu:
2.109.330,97 zł

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
1.011.888,00 zł
Wkład własny mieszkańców wyniósł:
1.097.442,97zł
 
Dofinansowanie dla poszczególnych odbiorców końcowych nie przekroczyło 50% wartości ich zadania, polegającego na wymianie źródła ciepła.
Okres realizacji: 10.2018-08.2019
Nowe ekologiczne kotły:
  • ograniczają emisję pyłów  PM 10 i PM 2,5 do atmosfery;
  • zapewniają redukcję: CO2, benzeno-a-piren, SO2, NOx;
  • zmniejszają zapotrzebowanie na energię brutto;
  • poprawiają jakość powietrza na terenie gminy;
  • przyczyniają się do polepszenia zdrowia mieszkańców i przyszłych pokoleń oraz wpływają na polepszenie jakości życia;
  • oszczędzają Twój czas (rozpalanie i palenie w kotle starej generacji jest czasochłonne i wymaga większych nakładów pracy);
  • oszczędzają Twoje pieniądze.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją