PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 • 04-07-2018
Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bełchatów bezpłatnie mogą dostarczyć posegregowane surowce wtórne m. in tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz inne odpady wytworzone w gospodarstwie domowym. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Zawady, zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
1. W okresie od kwietnia do października:
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 18:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 15.00.
2. W okresie od listopada do marca:
- w każdy wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 13.00.

Jakie odpady można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
 • Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;
 • Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 28, 20 01 30;
 • Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 32;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36;
 • Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, w tym stolarka okienna;
 • Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17;
 • Zużyte opony o kodzie 16 01 03;
 • Odpady zielone o kodzie 20 02 01;
 • Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;
 • Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;
 • Opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01;
 • Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel) o kodzie 20 03 99
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w stanie pozwalającym na jego przeniesienie do kontenera.
 
Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych przez PSZOK:
- płyty azbestowo-cementowe;
- materiały izolacyjne, tj. wełna izolacyjna, styropian budowlany, papa itp.;
- części od samochodów i maszyn;
- zmieszane odpady komunalne;
- odpady pochodzące od podmiotów gospodarczych;
- odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.
 
Kilka wskazówek dla mieszkańca:
1. Do PSZOK odpady należy dostarczyć własnym transportem.
2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może dostarczać do PSZOK wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane.
3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwe zabezpieczone, nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone.
4. Właściciel nieruchomości dostarczających odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Bełchatów lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
6. Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją