Edukacja przyszłości

PROJEKT "EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI":

  • 29-01-2019
Gmina Bełchatów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pn. „Edukacja przyszłości”
Wartość projektu to 887 245,90 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 754 159,01 zł, ze środków Budżetu Państwa – 70 979,67 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.10.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 164 uczniów kl. I-VIII
i 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach oraz 159 uczniów
kl. I-VIII i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.
Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkołach Podstawowych
im. Marii Kownackiej w Domiechowicach i im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim oraz przygotowania ich uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.
 Główne rezultaty, to:
1.Liczba 281 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,
2.Liczba 3 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
3.Liczba 2 szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Zadania, to:
1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych
w zakresie języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
2. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych,
3. Wyposażenie SP w Domiechowicach i Kurnosie Drugim w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej w SP w Domiechowicach wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
4. Doposażenie SP w Domiechowicach i Kurnosie Drugim w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii wraz z objęciem 3 nauczycieli studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki oraz realizacją terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowych programów wspomagających szkoły
w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
z niepełnosprawnościami i młodszymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki