Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

 • 16-04-2019
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza wśród wielu zmian – jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Rada Gminy Bełchatów uchwałą nr VI/36/2011 z dnia 4 marca 2011 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
            Zarządzeniem Nr 57/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 5 września 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt powołał Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia i lokalnej organizacji pozarządowej.
Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, który organizuje jego pracę i obsługę administracyjną
Zespół Interdyscyplinarny:
 • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie,
 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą,
 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Zespół interdyscyplinarny może powoływać Grupy Robocze.
Grupa robocza to specjaliści powołani do pracy z poszczególnymi rodzinami, zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku dzielnicowego, pracownika socjalnego, problemami występującymi w rodzinie – pedagoga, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratora sądowego.
Do zadań grup roboczych należy:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 
Podejmowanie działań w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.
Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc, formy przemocy i wstępny plan pomocy. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, a w obecności osoby stosującej przemoc w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”.
Szczegółową procedurę i zadania poszczególnych służb uprawnionych do jej wszczęcia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta”. 
W ramach procedury członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zapraszają na spotkanie, opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Kościuszki  13, tel. 44 632-42-01 lub tel. komórkowy 515 776 507

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją