Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie

Gdzie szukać pomocy?

 • 16-04-2019
ZGŁOŚ SIĘ DO INSTYTUCJI, ORGANIZACJI NA TERENIE BEŁCHATOWA ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA I POMOCY!
Komenda Powiatowa Policji
Bełchatów, ul. 1-go Maja 7
tel. 044 635 52 11
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie założyć Niebieską Kartę, która obejmuje interdyscyplinarne czynności zmierzające do zatrzymania przemocy w rodzinie.

Prokuratura Rejonowa
Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 44 632 17 15
 
Każda osoba poszkodowana, a także świadkowie mają prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, stosującej przemoc. 
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo Prokuratura wspólnie z Policją ma obowiązek:
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci: dozoru policyjnego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego lub tymczasowego aresztowania bądź nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na okres do 3 miesięcy.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bełchatów, ul. Kościuszki 13, parter, pokój nr 10
tel. 44 632 42 01 lub tel. komórkowy 515 776 507
Osoba doznająca przemocy w rodzinie bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego, który:
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • opracowuje wstępny plan pomocy,
 • udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną,
 • przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy     w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
 • przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 pracują specjaliści tj. terapeuta ds. uzależnień oraz radca prawny.  Informacja znajduje się w zakładce na stronie www.ugbelchatow.pl - zakładka GKRPA.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 44 632 –52-11 wew. 70
 
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, osoby jej doświadczające mogą się zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja koordynuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 • wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informując o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • składa wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • motywuje do podjęcia leczenia,
 • prowadzi kontrole warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wnioskuje o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku naruszenia zasad określonych w ustawie.
W każdy poniedziałek w godzinach 1530  - 1630  w budynku Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, parter, pokój 8a  (wejście od strony podwórka) pełnią dyżury specjaliści (członkowie GKRPA) w punkcie konsultacyjnym
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 733 05 45
 
PCPR organizuje i koordynuje pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego. Zapewnia schronienie dla osób będących w sytuacji kryzysowej oraz prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
 Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Bełchatów, ul. Kościuszki 2, Dom Katechetyczny - sala I piętro
 
 
 Dyżury w ramach punktu pełnią:
 
Psycholog wtorek 15.00-18.00
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wtorek 17.00 - 20.00

 
Poradnia Życia Rodzinnego
Bełchatów, os. 1-go Maja 4a
tel. 44 633 08 88
 
Poradnia Życia Rodzinnego prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 • problemów uzależnień,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rozwiązywania problemów osobistych,
 • trudności wychowawczych,
 • pielęgnowania więzi w rodzinie,
 • odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • poradnictwa prawnego.
 
Dyżury specjalistów:
 
Psycholog wtorek 1600 – 1800  
Psycholog Grupa Rozwoju Osobistego w Sytuacjach Kryzysu- grupa otwarta –
poniedziałek 1830 - 2030
 
 
Na terenie województwa łódzkiego działa:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź, tel./fax (42) 640-65-91, e-mail
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika.
 
 W A Ż N E  T E L E F O N Y
 
Numer 112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny, co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze, gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu, także w związku ze stosowaniem przemocy.
 
116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 - 22:00. Konsultanci nie oceniają ani nie pouczają. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się nad najlepszym jego rozwiązaniem! Porady udzielane są anonimowo!
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:
- przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
- nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
- masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
- masz trudności w nauce;
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- infolinię 800 120 002 (czynna całą dobę) w tym:
 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22,
 - telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21),
- e-mail – e-mail
- SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki  w godzinach 13-15)
 
800 156 032 Policyjny Telefon Zaufania - linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki