Odnawialne żródła energii w Gminie Bełchatów

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BEŁCHATÓW:

  • 02-08-2019
Gmina Bełchatów reprezentowana przez Wójta Gminy Bełchatów p. Konrada Koca i Skarbnik Gminy p. Iwone Pole w dniu 30.07.2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 555,80 ton równoważnika CO2 rocznie.
  • dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego poprzez wybudowanie 244 jednostek wytwarzania energii z OZE.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 19.02.2018 r. - 31.12.2020 r.
Wartość projektu to 4 325 508,70 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 3 293 128,25 zł.
 
W kosztach przedsięwzięcia będą uczestniczyli mieszkańcy gminy Bełchatów zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie.
*Uwaga! Osoby, u których w 2017 roku została przeprowadzona wizja w terenie w zakresie montażu urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł i zostały zakwalifikowane do projektu informujemy, iż następnym etapem ww. projektu będzie podpisywanie umów w zakresie wzajemnych zobowiązań.
 
 
HARMONOGRAM
1.
Podpisywanie umów z mieszkańcami oraz wpłaty wkładu mieszkańca.
Sierpień – wrzesień 2019
2.
Procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy zadania
Październik – grudzień 2019
3
Montaż urządzeń
Rok 2020
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją