Logo: BIP

Kształcenie młodocianych

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH:

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
a. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
b. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.).
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – do 8081zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania określone powyżej, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem.
7. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub inny dokument potwierdzający miejsce dokształcania teoretycznego (np. świadectwo.
8. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie.
9. Kopie dokumentów potwierdzających skrócenie okresu nauki zawodu – aneks(y) do umowy.
10. Kopie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu nauki zawodu – aneks(y) do umowy.
11. Świadectwo(a) pracy młodocianego z poprzedniego (poprzednich) zakładów pracy, jeżeli zaliczono okresy nauki zawodu u innych pracodawców.
12. Aktualny wydruk z CEIDG (zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej) lub Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy spółek prawa cywilnego i handlowego).
13. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Złożenie dokumentów dla punktów 1-6 jest obowiązkowe. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w zależności od potrzeb.
Dokumentacja dla punktu 1 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
Opłaty:  
Nie pobiera się.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
Referat Oświaty (II piętro, pok. 41)
Poniedziałek, Środa - Piątek - 7.30 - 15.30
Wtorek – 09.00-17.00
szczegółowe informacje:
tel./fax 44 632-47-54
e-mail: magdalena~.~retkiewicz~@~ugbelchatow~.~pl
Zgodnie z art.  122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.
Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania i art. 195 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca w terminie 14 dni zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (oraz o jej zmianach – w tym rozwiązaniu umowy).
Czas załatwienia sprawy:
I. Termin odpowiedzi
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  
 II. Tryb udzielenia odpowiedzi  
Wójt Gminy Bełchatów przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej  (art. 104 KPA) pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie gminy Bełchatów – zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
III. Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.),
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362),
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1).
Uwagi:
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1).
Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022