Logo: BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Bełchatów

Urząd Gminy Bełchatów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Gminy Bełchatów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów opublikowanych w formacie PDF nie zawiera warstwy tekstowej,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów audio/wideo,
 • brak alternatywnych tekstów dla części grafik i zdjęć

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy Bełchatów,
 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rutkowska.
 • E-mail: anna.rutkowska[at]ugbelchatow.pl
 • Telefon: 44-632-52-11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bełchatów
 • Adres: Urząd Gminy Bełchatów
  ul. Kościuszki 13
  97-400 Bełchatów
 • E-mail: sekretariat[at]ugbelchatow.pl
 • Telefon: 44-632-52-11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą dwa wejście. Główne, bezpośrednio z chodnika przy ul. Kościuszki oraz tylne dostępne z dziedzińca wewnętrznego. Oba wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie posiada wydzielonej łazienki dla osób niepełnosprawnych

Pies asystujący/przewodnik może wejść na teren budynku

W punkcie informacyjnym usytuowanym na parterze budynku istnieje możliwość zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną ruchowo potrzeby obsługi w referatach znajdujących się na wyższych kondygnacjach - obsługa odbywa się wówczas na parterze budynku.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Ctrl++ – Powiększ         
Ctrl+- – Pomniejsz
Ctrl+Scroll – Powiększ/pomniejsz
Ctrl+0 – Przywróć pierwotny rozmiar
F11 – Włącz/wyłącz tryb pełnoekranony
Home – Przejdź na początek strony
End – Przejdź na koniec strony     
PageUp – Przesuń o jeden ekran do góry
Spacja/PageDown – Przesuń o jeden ekran w dół

skróty w postaci banerów do treści ważnych dla mieszkańca

Inne informacje i oświadczenia

.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022