Logo: BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Bełchatów
Urząd Gminy Bełchatów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Gminy Bełchatów.
 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • część dokumentów opublikowanych w formacie PDF nie zawiera warstwy tekstowej,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów audio/wideo,
 • brak alternatywnych tekstów dla części grafik i zdjęć
Wyłączenia
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy Bełchatów,
 • mapy
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rutkowska.
 • E-mail: anna.rutkowska[at]ugbelchatow.pl
 • Telefon: 44-632-52-11
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bełchatów
 • Adres: Urząd Gminy Bełchatów
  ul. Kościuszki 13
  97-400 Bełchatów
 • E-mail: sekretariat[at]ugbelchatow.pl
 • Telefon: 44-632-52-11
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku prowadzą dwa wejście. Główne, bezpośrednio z chodnika przy ul. Kościuszki oraz tylne dostępne z dziedzińca wewnętrznego. Oba wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynku nie ma windy.
Budynek nie posiada wydzielonej łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Pies asystujący/przewodnik może wejść na teren budynku.
W punkcie informacyjnym usytuowanym na parterze budynku istnieje możliwość zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną ruchowo potrzeby obsługi w referatach znajdujących się na wyższych kondygnacjach - obsługa odbywa się wówczas na parterze budynku.
W przedsionku głównego wejściu do budynku znajduje się mapa tyflograficzna opisująca rozmieszczenie pomieszczeń na parterze budynku
 
Informacje dodatkowe
Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
Urząd Gminy Bełchatowa udostępnia usługi tłumacza języka migowego Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Urząd Gminy Bełchatów zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym) skorzystanie z usług tłumacza migowego polskiego przy załatwianiu spraw urzędowych.
W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy Urząd co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem spraw nagłych). W tym celu należy wypełnić formularz i przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat[at]ugbbelchatow.pl lub przesłać faksem pod numer (44) 632 68 54 wew. 21.
Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym Urzędem. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym Urzędzie. Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 
Ułatwienia
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Ctrl++ – Powiększ         
Ctrl+- – Pomniejsz
Ctrl+Scroll – Powiększ/pomniejsz
Ctrl+0 – Przywróć pierwotny rozmiar
F11 – Włącz/wyłącz tryb pełnoekranony
Home – Przejdź na początek strony
End – Przejdź na koniec strony     
PageUp – Przesuń o jeden ekran do góry
Spacja/PageDown – Przesuń o jeden ekran w dół
skróty w postaci banerów do treści ważnych dla mieszkańca
Inne informacje i oświadczenia
.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022