Logo: BIP

Edukacja przyszłości

PROJEKT "EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI":

Gmina Bełchatów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pn. „Edukacja przyszłości”
Wartość projektu to 887 245,90 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 754 159,01 zł, ze środków Budżetu Państwa – 70 979,67 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.10.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 164 uczniów kl. I-VIII
i 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach oraz 159 uczniów
kl. I-VIII i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.
Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkołach Podstawowych
im. Marii Kownackiej w Domiechowicach i im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim oraz przygotowania ich uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.
 Główne rezultaty, to:
1.Liczba 281 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,
2.Liczba 3 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
3.Liczba 2 szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Zadania, to:
1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych
w zakresie języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
2. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych,
3. Wyposażenie SP w Domiechowicach i Kurnosie Drugim w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej w SP w Domiechowicach wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
4. Doposażenie SP w Domiechowicach i Kurnosie Drugim w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii wraz z objęciem 3 nauczycieli studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki oraz realizacją terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowych programów wspomagających szkoły
w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
z niepełnosprawnościami i młodszymi.
czytaj dalej

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI:

Gmina Bełchatów ogłasza
rekrutację uczennic i uczniów Szkół Podstawowych 
im. Marii Kownackiej w Domiechowicach oraz im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
do udziału w projekcie
 
„Edukacja przyszłości”
czytaj dalej

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w SP Kurnos Drugi w dniu 30 stycznia 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w SP Kurnos Drugi w dniu 1 lutego 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Zajęcia z terapii pedagogicznej w SP Kurnos Drugi w dniach 4 i 8 luty 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  w SP Kurnos Drugi w dniach 5 luty 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
W związku z nieobecnością nauczyciela zostają odwołane zajęcia rozwijające biologiczno-geograficzne w terminie od 25.02.2019 do 26.02.2019 r.
W związku z nieobecnością nauczycieli w terminie 28.02.2019 r zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki KL. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne KL. III-IV, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki KL. VIIIa.
 
W związku z nieobecnością nauczycieli w terminie od 25.02.2019 do 26.02.2019 r. zostają odwołane nw. zajęcia:
 
wyr. 2 -letnie
Va i b
1
matematyka
poniedziałek
14:00
wyr. 2 -letnie
VII
1
matematyka
poniedziałek
14:50
koło 2- letnie
Va
1
matematyka
wtorek
13:10
koło 2- letnie
Vb
1
matematyka
wtorek
14:00
koło 2- letnie
VI
1
matematyka
poniedziałek
13:10
 
2- letnie
I-III
1
Logopedia
poniedziałek
11:30
2- letnie
I-III
1
Logopedia
poniedziałek
12:20
2- letnie
I-III
1
Logopedia
wtorek
12:20
2- letnie
I-III
1
Logopedia
wtorek
13:10
 
W związku z nieobecnością nauczycieli zostają odwołane zajęcia:
- w terminie 4.03.2019 r. dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Kl. VIIIa
- w terminie 7.03.2019 r. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki KL. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne KL. III-IV.
 
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie 05.03.2019 r. - 19.03.2019 r. r zostają odwołane zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne w SP Domiechowice.
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie od 11.03.2019 do 19.03.2019 r. zostają odwołane zajęcia z logopedii klasy I - III.
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie 27.03.2019 r. r zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego klasa V a i b w SP Domiechowice.
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie 27.03.2019 r. r zostają odwołane zajęcia - Koło z przedsiębiorczości klasa V a i bw SP Domiechowice.
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w terminie:
  • 1.04.2019 zostają odwołane zajęcia z języka polskiego dla klasy VIIIb,
  • 2.04.2019 zostają odwołane zajęcia z języka polskiego dla klasy V a i b.
W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku zostają odwołane wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu "Edukacja przyszłości" w SP Kurnos Drugi.
Szkoła Podstawowa w Domiechowicach informuje, iż w związku z trwającym strajkiem zostają odwołane zajęcia realizowane w ramach projektu pn. "Edukacja przyszłości" od 8 kwietnia 2019 r. do dnia zawieszenia strajku.
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w terminie 16 maja 2019 roku zostają odwołane zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki kl. I oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o godz. 13.05
 
Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. Szczegóły w załącznikach.
czytaj dalej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Gmina Bełchatów ogłasza

rekrutację uzupełniającą dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Marii Kownackiej w Domiechowicach
 
do udziału w projekcie
 
„Edukacja przyszłości”
  1. – 30.06.2020
Zgłoszenia będą przyjmowane na 1 wolne miejsce na terapii pedagogicznej w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi z wykorzystaniem zakupionego doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii.
 
Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane będą w szkole
w okresie 16-18.09.2019 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALFONSA BRANDTA W KURNOSIE DRUGIM:

Gmina Bełchatów ogłasza
rekrutację uzupełniającą dla uczennic i uczniów
Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
do udziału w projekcie
 
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
czytaj dalej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SP KURNOS DRUGI:

Gmina Bełchatów ogłasza
rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca
w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
w ramach projektu
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
czytaj dalej

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALFONSA BRANDTA W KURNOSIE DRUGIM:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
„Edukacja przyszłości”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok szkolny 2019/2020
czytaj dalej

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ W DOMIECHOWICACH:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
„Edukacja przyszłości”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegona rok szkolny 2019/2020
Nr projektu:
RPLD.11.01.02-10-0009/18
Nazwa Beneficjenta:
Gmina Bełchatów
Miejsce udzielania wsparcia:
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach, 97-400 Bełchatów,  ul. Grabowa 80
czytaj dalej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Gmina Bełchatów ogłasza

rekrutację uzupełniającą na 1 wolne miejsce na terapii pedagogicznej
 
w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

w ramach projektu
 
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
 
Zgłosić mogą się uczniowie/uczennice posiadający/-e specjalne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne
, tzn. są uczniami młodszymi (kl. I lub IV) i posiadają opinię o zasadności objęcia wsparciem wystawioną przez wychowawcę lub posiadają potwierdzone wskazania
do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z rozporządzeniem MEN
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Uczennicom i uczniom zapewniany jest dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w szkole w okresie 7-9.10.2019 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu.

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI" - KURNOS DRUGI:

1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022