Logo: BIP

Inwestycje gminne

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady

                                                                                                                         
 
 
Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Zawadach. Jest to oczyszczalnia typu BD 200 POLARIS. Ścieki poddawane są oczyszczaniu mechaniczno-biologicznemu. Rozbudowa związana jest z przeciążeniem obecnie eksploatowanego obiektu oraz złym stanem technicznym części urządzeń. W ramach rozbudowy przewiduje się dobudowanie dodatkowego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków zabudowanego w kontenerze stalowym składający się z następujących obiektów technologicznych: osadnika wstępnego, biologicznego obrotowego złoża tarczowego, osadnika wtórnego, komory fermentacyjnej osadu, układu wentylacji. Dodatkowo inwestycja obejmuje zabudowę sita pionowego w istniejącym zbiorniku przepompowni, wymianę pomp recyrkulacji, wymianę wentylatorów, przebudowę studni rozprężnej, budowę studni z układem pomiarowym przepływu na kanale odpływowym z oczyszczalni.
Planowany efekt ekologiczny zadania:
                Realizacja powyższego zadania zapewni osiągnięcie wysokiej efektywności oczyszczania  w zakresie usuwania zanieczyszczeń w tym związków azotu i fosforu oraz przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa o roli gospodarki wodno – ściekowej dla prawidłowego rozwoju Gminy. Projekt w pełni wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju, zachowując walory środowiska naturalnego, stawiając sobie równocześnie zadanie poprawy standardu życia mieszkańców, ich zdrowia i bezpieczeństwa. Jakość gleb ulegnie poprawie, zmniejszy się ilość przedostających się do gruntu ścieków, przyczyniając się do ich ochrony przed degradacją. Przyjęte rozwiązania technologiczo-techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. Zastosowane urządzenia do oczyszczania ścieków zapewnią wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń, dzięki czemu do środowiska odprowadzane będą tylko ścieki oczyszczone. Dobrane urządzenia charakteryzują się wysoką niezawodnością, dzięki czemu wystąpienie niebezpiecznych zagrożeń dla środowiska zostało wyeliminowane do minimum.
Umowa o dofinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego  podpisana dnia 04-03-2021.
 
Wartość całkowita – 1 409 149,50 zł brutto; 1 145 650,00zł netto.
200 000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
15 023,20 zł – środki z umorzenia pożyczki WFOŚi GW w Łodzi;
42 924,00zł - środki z umorzenia pożyczki WFOŚi GW w Łodzi;
322 834,00 zł – dotacja PROW;
318 410,00zł – doatcja z budżetu gminy Kleszczów;
246 458,80 – środki własne Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Przebudowa kotłowni na gazową wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową w budynku ZSP w Domiechowicach

                                                                                                                                            
 
 
KOTŁOWNIA
Roboty budowlano-montażowe wykonywane w ramach projektowanej przebudowy polegające na dobudowie drugiego źródła ciepła – dwóch kotłów gazowych w układzie kaskadowym.
INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA
W ramach przedsięwzięcia projektuje się wykonanie instalacji od istniejącego punku wpięcia – skrzynki wyposażonej w kurek główny oraz gazomierz, do budynku szkoły – kotłowni oraz pomieszczenia kuchni.
INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA
Instalacja gazowa zostanie  doprowadzona do palników gazowych, które zostaną  zasilone w gaz poprzez istniejące przyłącze gazu. W ramach przedsięwzięcia projektuje się wykonanie dwóch skrzynek gazowych naściennych zlokalizowanych bezpośrednio na ścianie kotłowni oraz ścianie kuchni.
Planowany efekt ekologiczny zadania:
                Nowy kocioł pozwoli na automatyczne spalanie gazu bez zaangażowania pracowników szkoły – opiera się  głównie na obsłudze panelu sterowania. Nie ma więc konieczności częstego kontrolowania w ciągu dnia pracy kotła. Ogrzewanie będzie czyste i przyjazne środowisku (brak emisji pyłów, sadzy, itd.). Umowa o dofinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego  podpisana dnia 04-03-2021. Nowy kocioł gazowy będzie miał sprawność co najmniej 95%. W przypadku planowanego montażu kaskadowego dwóch kotłów gazowych mamy  pewność, że w razie awarii jednego z kotłów pozostały będzie efektywnie pracował. Kolejną zaletą układów kaskadowych jest możliwość każdorazowego dopasowania mocy z jaką pracuje układ grzewczy do zapotrzebowania na ciepło.
 
Wartość całkowita – 180 000,00 zł brutto;
108 000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
72 000,00 zł – środki własne Gminy Bełchatów.

Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska-Emilin

„Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska-Emilin”
 
Dnia 29-10-2021 r. zostało zakończone zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska-Emilin”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w formie dotacji do kwoty  211 470,00 zł.  Koszt całkowity inwestycji wyniósł 480 148,31 zł. Zakres prac:
1)  wykonanie  poszerzenia  i  wzmocnienia  jezdni  bitumicznej  do  szerokości  4,5  m 
z mijanką szerokości 5,0 m (jezdnia jednopasowa dwukierunkowa),
2) wykonanie poboczy obustronnych tłuczniowych szerokości 0,75m,
3) Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 999m,
4) Projekt obejmuje również remont dwóch przepustów,
5)  Zestawienie powierzchni:
a) nawierzchnia jezdni bitumicznej – 4506m,
b) nawierzchnia poboczy tłuczniowych – 1498,5m2.
Lokalizacja: dz.344/1 obręb Wola Mikorska – Zalesna.

Budowa wodociągowej spinki wyrówna ciśnienie wody w Niedyszynie i Postękalicach

Na początku września rozpoczną się prace, związane z budową nitki wodociągu między Niedyszyną i Postękalicami. Budowa tej "spinki" sprawi, że wyrówna się ciśnienie wody dostarczanej do obu miejscowości. Wodociąg powstanie na odcinku 214 metrów. Realizacją tej inwestycji zajmie się spółka Strada s.c., a koszt budowy to 77.982 zł. Wodociąg ma być gotowy do 10 listopada 2021 roku. Gmina na realizację tego przedsięwzięcia pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
czytaj dalej

Trwają przetargi na budowę dróg w Dobiecinie i Zalesnej

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, jeszcze w sierpniu poznamy wykonawców dwóch inwestycji drogowych, które na przełomie lata i jesieni będą realizowane na terenie Gminy Bełchatów. Chodzi o przebudowę niemal kilometrowych odcinków dróg w Dobiecinie i Zalesnej. Dla obu inwestycji zostały ogłoszone przetargi.
 
Przebudowa drogi w Dobiecinie obejmie liczący 998 metrów odcinek, biegnący koło szkoły (od skrzyżowania z drogą powiatową Bełchatów - Bogdanów). Po przebudowie jezdnia będzie miała szerokość 5,5 metra, ułożone zostaną chodniki z kostki brukowej, powstaną też pobocza z tłucznia. W ramach prac zaplanowano też remont przepustu, odmulanie i oczyszczanie rowów. Firma, która wygra przetarg na realizację tej inwestycji, będzie miała 3 miesiące na przeprowadzenie robót.
 
Przebudowa drogi Wola Mikorska - Emilin (odcinek biegnący przez tzw. starą Zalesną) to inwestycja, która obejmie odcinek liczący dokładnie 999 metrów. Powstanie tam jezdnia o szerokości 4,5 metra z mijanką. Obustronnie położone zostanie także pobocze o szerokości 0,75 metra. Zwycięzca przetargu będzie miał 2 miesiące na realizację wszystkich prac. 
czytaj dalej

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez budowę placu zabaw w Zwierzchowie:

Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/4 obr. Helenów – budowa ZLZ do altany:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamów:

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Ławach:

Budowa oświetlenia z wykorzystaniem OZE w Mikorzycach (doświetlenie przystanku oraz skrzyżowania), obręb Józefów:

1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022