Ochrona środowiska

Obwieszczenia Zarządu Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj dalej

INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK:

W ZWIĄZKU Z WZROSTEM LICZBY ZAKAZEŃ KORONOWIRUSEM COVID -19 I ZWIĄZANĄ Z TYM KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI, URZĄD GMINY BEŁCHATÓW INFORMUJE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, IŻ OD DNIA
17.03.2020 r. (WTOREK) DO ODWOŁANIA
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAWADACH BĘDZIE NIECZYNNY.
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
czytaj dalej

UNIJNA DOTACJA NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY W ŁAWACH I BUDOWĘ NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

Jeszcze w tym roku modernizacji i rozbudowy doczeka się ujęcie wody w Ławach. Wybudowany zostanie tam nowy zbiornik na wodę, a to z kolei przełoży się na dużo lepsze zaopatrzenie w wodę mieszkańców korzystających właśnie z tego ujęcia.
Inwestycja będzie możliwa dzięki dotacji, jaką Gminie Bełchatów udało się uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania związane z gospodarką wodno-ściekową. Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, podpisał już umowę na to dofinansowanie, a obejmie ono dwa przedsięwzięcia.
czytaj dalej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BEŁCHATÓW – EDYCJA II:

Wójt Gminy Bełchatów informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (tj. fotowoltaika, kocioł na biomasę oraz powietrzne pomy ciepła) w związku z planowanym na II kwartał naborem do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach OZE dla właścicieli budynków mieszkalnych.
Gmina Bełchatów planuje ubiegać się o dofinansowanie z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, projektu związanego z montażem instalacji OZE. W ramach działania dotacja wyniesie do 85% netto kosztów kwalifikowanych netto. Mieszkaniec pokrywał będzie 15% kosztów kwalifikowanych netto plus podatek Vat oraz podatek od dotacji.
czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełchatów, ”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 25.03-01.04.2020 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według harmonogramu (załącznik).
czytaj dalej

Nielegalne składowiska odpadów – nie daj się wkręcić w nielegalny proceder:

Bełchatowscy policjanci przestrzegają mieszkańców przed nowym procederem, związanym z nielegalnymi składowiskami odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Z tego typu zdarzeniami w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, funkcjonariusze mieli do czynienia również na terenie powiatu bełchatowskiego.
 
Co bardzo ważne, takie miejsca nielegalnego składowania odpadów to najczęściej efekt działalności wyspecjalizowanych grup przestępczych. Mechanizm ich działania jest prosty: na podstawione osoby wynajmują oni grunty albo zabudowania. Podają przy tym zupełnie inny cel wykorzystania tych miejsc niż to, co faktycznie zamierzają tam robić. Następnie opłacają uzgodniony czynsz za dwa lub trzy miesiące „z góry” - tak, aby uspokoić wszelkie obawy właściciela nieruchomości. Czas ten wykorzystują na to, by wynajętą powierzchnię błyskawicznie zapełnić odpadami.
 
Zdarza się również, że organizatorami takiego procederu są firmy, które mają zezwolenia na utylizację odpadów i właśnie w tym zakresie prowadzą działalność. Bywa i tak, że wykorzystuje się do tego miejsca, w których formalnie można gromadzić odpady (np. dawne wyrobiska po kopalniach piasku). Tyle, że rodzaj składowanych substancji jest zupełnie inny niż ten, opisany w decyzjach i pozwoleniach.
 
Co, gdy odpady zostaną już przewiezione na określony teren? Wówczas kontakt z najemcą urywa się, ale odpady pozostają w tym miejscu porzucone. Mimo, iż formalnie dzierżawca (lub zależnie od sytuacji – właściciel) terenu na którym porzucono odpady, jest znany to próby wyegzekwowania uprzątnięcia ich z nielegalnego składowiska, okazują się potem bezskuteczne.
 
Trzeba pamiętać, że osoby, które decydują się nielegalnie przyjąć odpady na swoją nieruchomość, muszą liczyć się z konsekwencjami nie tylko karnymi, ale przede wszystkim z finansowymi, związanymi z koniecznością poniesienia kosztów związanych z usunięciem czy też utylizacją zgromadzonych nielegalnie odpadów. W zależności od rodzaju odpadów, koszty te mogą sięgać nawet milionów złotych!
W sytuacji nielegalnego składowiska, gdy osoba odpowiedzialna nie wywiąże się z usunięcia czy utylizacji, albo gdy działania trzeba podjąć natychmiast – koszty te pokrywa gmina. I w takiej sytuacji pieniądze przeznaczone np. na inwestycje czy inne potrzebne mieszkańcom zadania, zostaną przeznaczone na usunięcie zalegających odpadów.
 
Policjanci podkreślają, że w przypadku podejrzenia, że na danym terenie może się znajdować nielegalne składowisko odpadów, należy powiadomić właściwe służby – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, straż pożarną a także organy ścigania, czyli policję i prokuraturę.
 
czytaj dalej

ANKIETA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH:

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Bełchatów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączoną ankietę.
W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą:
 
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW
ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 
Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.
Druki zgłoszenia roznoszone będą przez sołtysów wraz z nakazem podatkowym, ponadto dostępne są w Urzędzie Gminy Bełchatów (pok. 32, I piętro), a także na stronie internetowej www.ugbelchatow.pl/ w zakładce Ochrona Środowiska.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2020 r., osobiście, przez Sołtysa lub za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowo: e-mail.
W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych bądź innych obiektów budowlanych podłączonych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, przedmiotową ankietę należy złożyć w okresie jednego roku od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłoczne.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
czytaj dalej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW:

Informacja dotycząca podrobionych środków ochrony roślin.
czytaj dalej

61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych:

Zaproszenie oraz program 61. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych "2020 - Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin", która odbędzie się 4 lutego 2020 r. w kinoteatrze Polonez w Skierniewicach.
czytaj dalej

RUSZYŁ NABÓR CHĘTNYCH DO PROJEKTU WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA:

Dobra informacja dla tych mieszkańców Gminy Bełchatów, którzy przymierzają się do wymiany klasycznego pieca na kocioł opalany gazem, zgazowujący drewno albo na piec na biomasę. Wójt Gminy Bełchatów planuje ubiegać się o środki finansowe na realizację projektu pn. „Niskoemisyjna Gmina Bełchatów”, w ramach którego mieszkańcy mogliby wymienić nieekologiczne źródła ogrzewania na te bardziej sprzyjające środowisku. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach programu to nawet do 100 procent wydatków kwalifikowanych (podatek VAT w wys. 8 procent pokrywany jest przez mieszkańca).
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022