Logo: BIP

Czyste powietrze

Na terenie Gminy Bełchatów zawarto do tej pory 420 umów na dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze

  • 11-10-2022
Od początku trwania Programu "Czyste Powietrze" mieszkańcy Gminy Bełchatów zawarli już 420 umów na dofinansowanie (liczba złożonych wniosków to 548). Liczba zrealizowanych do tej pory przedsięwzięć to 229, natomiast łączna kwota wypłaconych już dotacji to 2 853 904,74 zł.
 
Przypominamy, że osoby, które chciałby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze", mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Gminy Bełchatów. Nasi urzędnicy pomogą wypełnić wniosek, przygotować dokumenty, a później rozliczyć dofinansowanie. Aby skorzystać z ich pomocy, najlepiej wcześniej umówić spotkanie - wystarczy zadzwonić na numer 44 632 52 11 wew. 44.
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”

  • 24-03-2022
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Bełchatów w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 29 marca 2022 r. w godz. 14:00 – 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (I piętro, pok. 36).
W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.
czytaj dalej

Chcesz skorzystać z pomocy w przygotowaniu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przygotuj niezbędne dane

  • 27-01-2022
Chcesz skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przed wizytą w urzędzie przygotuj dane z formularza, który znajduje się w załączniku. Bez tych informacji nie uda się wypełnić wniosku.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wydrukowania wzoru formularza, mogą pobrać druki w Urzędzie Gminy Bełchatów.
 
Przypominamy, że Punkt konsultacyjny w ramach Programu "Czyste Powietrze" działa w Urzędzie Gminy Bełchatów codziennie od poniedziałku do piątku. Urzędnicy pomogą przygotować wniosek i wypełnić go. Przekażą go również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a na koniec również służą pomocą w rozliczeniu wniosku. Trzeba jednak pamiętać o wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 695 26 45 wew. 44) oraz o zebraniu informacji, które będą niezbędne do wypełnienia wniosku.
 
czytaj dalej

Program Czyste Powietrze: ruszył nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego dofinansowania

  • 25-01-2022
Ważna zmiana w Programie "Czyste Powietrze". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 25.01.2022 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".
Co ważne, w ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.
 
Jednocześnie trzeba podkreślić, że ciągle można korzystać z dofinansowania w ramach Części 1 programu - dla beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł oraz z w ramach Części 2 programu - dla beneficjentów, których dochód nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 
Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinni uzyskać zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
 
Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą skorzystać z pomocy w przygotowaniu, wypełnieniu i złożeniu wniosku w ramach Punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze", który działa w Urzędzie Gminy Bełchatów. Wystarczy umówić się telefonicznie na wizytę, tel. 635 26 45  wew. 44.
czytaj dalej

Program "Czyste Powietrze" w Gminie Bełchatów - zapraszamy do obejrzenia filmu

  • 14-01-2022
Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat realizacji programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Bełchatów. Materiał znajdziecie na naszym kanale YouTube https://youtu.be/JcLWO8aN1S4 .
czytaj dalej

Komunikat NFOŚiGW:

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych.
 
czytaj dalej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE:

Załączniki

Program "Czyste Powietrze" - rusza nabór wniosków na dotację na częściową spłatę kredytu bankowego:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłate kredytu bankowego, w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 
czytaj dalej

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w programie "Czyste Powietrze":

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.
czytaj dalej

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze":

W Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13, pokój nr 55) działa punkt konsultacyjno-informacyjny PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE".
W punkcie, pracownicy urzędu  pomagają mieszkańcom naszej gminy wypełniać wnioski o dotację.
Punkt czynny w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.
Dodatkowo udzielane są konsultacje telefoniczne pod numerem 44 635-26-45 we. 44.
Punkt powstał dzięki zawarciu porozumienia między Gminą Bełchatów i WFOŚiGW w Łodzi dot. współpracy w zakresie realizacji Programu "Czyste Powietrze".
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022