Aktualności

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "MOJA WODA":

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”.
 
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie danej nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej,rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice,place itp.).
czytaj dalej

TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY GMINY BEŁCHATÓW:

6447 mieszkańców Gminy Bełchatów zagłosowało w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnionych do głosowania było 9185 mieszkańców. To oznacza, że frekwencja wyborcza na terenie Gminy wyniosła 70,28 procent.
 
 
czytaj dalej

DODATKOWE 1,2 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE BEŁCHATÓW:

Aż 1.181.346 zł otrzyma Gmina Bełchatów w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli puli, którą na wsparcie samorządów lokalnych przeznaczył rząd w ramach Tarczy dla Samorządów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, a wydatkowane mogą być do końca 2022 roku. W sumie samorządy powiatu bełchatowskiego otrzymały w ramach Funduszu ponad 13 mln zł.
Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie stanowił część Funduszu Przeciwdziałania COViD, zasilanego z budżetu państwa. Kwoty, jakie otrzymały poszczególne gminy, były obliczane algorytmu, w którym pod uwagę brano m.in. wysokość nakładów inwestycyjnych zaplanowanych przez dany samorząd na 2020 rok. Jak wygląda podział środków między samorządy powiatu bełchatowskiego? ?
 
✅ Gmina Bełchatów - 1.181.346 zł
✅ Miasto Bełchatów - 3.876.858 zł
✅ Gmina Kleszczów - 2.179.001 zł
✅ Gmina Szczerców - 1.587.775 zł
✅ Gmina Zelów - 771.331 zł
✅ Gmina Kluki - 719.245 zł
✅ Gmina Drużbice - 686.690 zł
✅ Gmina Rusiec 500.000 zł
✅ Powiat Bełchatowski 2.001.566 zł
Od sierpnia samorządy będą mogły składać do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioski, o przyznanie im pięniędzy w ramach Funduszu. Od września środki mają trafiać do gmin. Jak informowała wczoraj minister Jadwiga Emilewicz, pieniądze te będą na odrębnym rachunku i będą mogły być wydatkowane w trybie COViD, czyli do końca 2022 roku.
-To wsparcie ze strony rządu jest dla nas niezwykle istotne - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować tak potrzebne w Gminie Bełchatów inwestycje. Gdy otrzymamy szczegółowy regulamin, który określi zakres działań, na które możemy przeznaczyć sumę z Funduszu, zaplanujemy działania, które będziemy realizować - dodaje.
 
czytaj dalej

KOŃCZY SIĘ CZAS NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NA "MODERNIZACJĘ W OBSZARZE D" I "RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW":

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.
Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.
Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.
Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.
czytaj dalej

MIESZKAŃCY ZDZIESZULIC GÓRNYCH, DOBIECINA, MAZUR ORAZ PORĘB MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWNICZEJ:

Zdzieszulice Górne, Dobiecin, Mazury oraz Poręby (etap I). To dla tych miejscowości Polska Spółka Gazownicza chce przygotować projekt gazociągu, by następnie wybudować tam sieć. Warunek jest jeden: jak największa liczba nieruchomości, które będą chciały przyłączyć się do gazociągu.
 
- Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami łódzkiego oddziału PSG – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Przedsiębiorstwo przeprowadziło analizy ekonomiczne i techniczne dla kilku wariantów sieci biegnących przez teren naszej gminy. Obecnie jest zgoda na projektowanie sieci dla czterech miejscowości: Zdzieszulic Górnych, Dobiecina, Mazur oraz części Poręb. Przy tym bardzo ważne będzie zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci. Jeśli okaże się ono niewielkie, dla PSG inwestycja może się okazać nieopłacalna. Dlatego apeluję do mieszkańców tych miejscowości, którzy korzystaniem z gazu sieciowego byliby zainteresowani, o niezwłoczne składanie wypełnionych wniosków – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej

MATERIAŁ SIEWNY 2020: FINAŁ NABORU WNIOSKÓW:

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.
Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.
Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.
Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.
 
czytaj dalej

"HIPOTERAPIA TO NIE REKREACJA" - PRZEKONUJE STRAPATE RANCZO:

Strapate Ranczo, działające w Korczewie, od 2019 roku prowadzi kampanię informacyjną „Hipoterapia to nie rekreacja!". Akcja ma charakter ogólnopolski, a od 2020 roku projekt „Psychoterapia z udziałem koni to nie rekreacja!" w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wspiera Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
Psychoterapia z udziałem koni to jeden z obszarów hipoterapii, wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub cierpiącymi na różnego typu zaburzenia.
 
- To dziedzina bardzo delikatna i pacjenta, który w bierze w tego typu terapii udział, bardzo łatwo jest skrzywdzić. Dlatego tak ważne są kwalifikacje i doświadczenie specjalisty, który zajęcia tego typu prowadzi – mówi Stanisława Tilesova- Rychlewska, prezes i terapeutka ośrodka Strapate Ranczo. - Chcemy uczulić osoby, które korzystają lub będą korzystać z takich zajęć, by starannie sprawdzały kwalifikacje i uprawnienia osób, które je poprowadzą. Hipoterapia to nie rekreacja i chcemy to przekonanie utrwalić – dodaje.
 
Terapeutka podkreśla, że psychoterapia z udziałem koni to wysokospecjalistyczna praca. Jeśli są wskazania do jej przeprowadzenia, zwykła rekreacja nie może jej zastąpić.
- Owszem, metody relaksacyjne są także jak najbardziej elementem psychoterapii i w ramach rekreacji może nastąpić tzw. wtórny, niezamierzony, spontaniczny efekt psychoterapeutyczny lub forma autoterapii – przyznaje Stanisława Tilesowa.- Rychlewska. - Jednak psychoterapii jako fachowej metody niezbędnej by pomóc potrzebującym, nie można niczym zastąpić jeżeli trafi się na odpowiedniego specjalistę.
 
Prezes Strapatego Rancza doskonale zdaje sobie przy tym sprawę, że znajdą się osoby, które postawią jej zarzut, iż kampania informacyjna realizowana przez jej ośrodek ma na celu autopromocję i przeciągnięcie potencjalnych pacjentów z innych tego typu placówek.
 
- Nie chodzi nam o to. Nasze Strapate Ranczo ma listę oczekujących na terapię, nie jesteśmy w stanie „od ręki” przyjmować nowych podopiecznych – tłumaczy Tilesowa.- Rychlewska. - Nie chodzi o nagonkę czy zdobywanie nowych podopiecznych dla naszego ośrodka. Nam zależy na tym, żeby w skali ogólnopolskiej podnieść świadomość na temat roli hipoterapii. Jesteśmy organizacją, która od początku swojego istnienia walczy o dobro podopiecznych, o podnoszenie kwalifikacji specjalistów przez stosowanie nowoczesnych, czy wręcz rewolucyjnych w skali ogólnopolskiej, metod. Chcemy uczulić odbiorców zajęć oraz specjalistów wysyłających pacjentów na takie terapie do ośrodków bez kwalifikacji. Chcemy też na ten problem zwrócić uwagę urzędników. Poziom wiedzy w tym zakresie jest niepokojąco niski, wręcz znikomy. A przecież specjaliści czy urzędnicy związani z resortem służby zdrowia powinni wiedzieć, czym się kierować przy proponowaniu pacjentom hipoterapii! - wskazuje Stanisława Tilesowa – Rychlewska. - Chcemy ludzi uczulić na ten problem. Nie warto ryzykować, trzeba dobrze sprawdzić, do kogo zwracamy się o pomoc. Niestety, niejednokrotnie trafiają do nas pacjenci poszkodowani taką „pseudoterapią”. Dlatego nie chcemy i nie możemy siedzieć cicho – podkreśla.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących:
- działkę o nr ewid. 201/1, obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów
- działkę o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Bełchatów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – zwaną dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
czytaj dalej

ÓSMOKLASIŚCI PISZĄ EGZAMIN:

Uczniowie ósmych klas w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów, rozpoczęli dziś egzaminy. Przez trzy kolejne dni zmierzą się z wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego.
W sumie w sześciu szkołach prowadzonych przez Gminę, do egzaminu przystąpiło 86 uczniów. Najwięcej, bo 21, egzamin zdaje w Szkole Podstawowej w Dobrzelowie. W Domiechowicach jest 18 ósmoklasistów, w Łekawie – 15, w Janowie – 13, w Kurnosie Drugim – 11, a w Dobiecinie 8.
Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów odbywają się w czerwcu, choć pierwotnie uczniowie sprawdziany mieli pisać w kwietniu. Zmiana terminu spowodowana jest epidemią koronawirusa. W związku z pandemią uczniowie przystępują do egzaminu z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 21

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022