Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Załączniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

  • 24-06-2022
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadań publicznych w czterech zakresach:
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa - wysokość środków na realizację tego zadania to 75.000. zł.
  • wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - wysokość środków na realizację tego zadania to 46.500 tys. zł.
  • wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -wysokość środków na realizację tego zadania to 20.000. zł.
  • wspieranie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - wysokość środków na realizację tego zadania to 15.000. zł.
Oferty należy składać do 15 lipca. Szczegóły w załączniku.
 
czytaj dalej

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

  • 17-05-2022

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

  • 17-05-2022

Oferta realizacji zadania publicznego - art. 19a

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

  • 21-04-2022

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow a w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 9 listopada 2021 roku do 16 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok".
 
Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje rozpoczną się w dniu 9 listopada 2021 roku i zostaną zakończone w dniu
16 listopada 2021 roku.
Projekt „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok" oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bełchatów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.
Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do
16 listopada 2021 roku do godz. 15:00 według załączonego wzoru formularza zgłaszania uwag i opinii:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów,
- listownie na adres: Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.
 
Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną przed terminem zakończenia konsultacji.
czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.)
Spotkanie odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. Szczegóły informacji w załączniku.
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022