Logo: BIP

Komunikaty

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • 22-11-2022
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Tabletki jodku potasu przygotowane na wypadek zagrożenia

 • 06-10-2022
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewody Łódzkiego, Gmina Bełchatów ma już przygotowane tabletki stabilnego jodku potasu dla mieszkańców. Gotowy jest też plan działania na wypadek skażenia radiacyjnego. Podkreślamy, że obecnie nie ma takiego zagrożenia, a wszystkie działania, o których właśnie informujemy, mają charakter prewencyjny.
Do Gminy Bełchatów trafiły tabelki stabilnego jodku potasu w takiej ilości, by całkowicie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. W ramach działań prewencyjnych, przygotowany został też plan dystrybucji tych tabletek.
 Na terenie Gminy Bełchatów przygotowano 6 punktów, w których będzie można odebrać stabilny jodek potasu - są to budynki naszych szkół i przedszkoli.
Jeśli dojdzie do zagrożenia radiacyjnego, mieszkańcy będą mogli zgłosić się do jednego z punktów, by otrzymać tabletkę.
Oto lista punktów, w których będzie można nieodpłatnie je otrzymać:
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie, Korczew 37, 97-400 Bełchatów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzelowie Dobrzelów,  ul. Górna 7, 97-400 Bełchatów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach, ul. Grabowa 80, 97-400 Bełchatów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie, Janów 1, 97-400 Bełchatów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurnosie Drugim, Kurnos Drugi 175, 97-400 Bełchatów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawie, Łękawa 4, 97-400 Bełchatów.
czytaj dalej

Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne Mieszkańców Gminy Bełchatów już 29 i 30 października

 • 05-10-2022
Zapraszamy do udziału w Igrzyskach Sportowo - Rekreacyjnych Mieszkańców Gminy Bełchatów. Odbędą się one w sobotę i niedzielę, 29 i 30 października.
Pierwszego dnia zawodnicy będą rywalizować w tenisie sportowym i zawody te zostaną rozegrane w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łękawie.
W niedzielę, 30 października, rywalizacja przeniesie się do Kurnosa Drugiego i tam rozegrane zostaną takie konkurencje jak warcaby, szachy, biegi przełajowe, wyciskanie odważnika, rzut lotką, przeciąganie liny, wielobój sprawnościowy. Każdego dnia zawody rozpoczynają się o godz. 10.
Wystartować może każdy - wystarczy być mieszkańcem Gminy Bełchatów, ale każdy może wystąpić tylko w jednej konkurencji. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów. 
W załączniku znajdziecie regulamir Igrzysk oraz harmonogram poszczególnych dyscyplin.
czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów

 • 04-10-2022
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), uchwały Nr XLVIII/387/2022 Rady Gminy Bełchatów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów:
1) Strategia Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023-2030,
2) Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023-2030.
 
Od 28 września 2022 r. do 19 października 2022 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zapoznanie się ze stanowiskiem organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, - Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej www.ugbelchatow.pl.
Uwagi i wnioski można składać do 19 października 2022 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy lub na adres poczty elektronicznej: projekty~@~ugbelchatow~.~pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wniosek lub uwaga powinny być składane na formularzu załączonym do niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu, pozostawi się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bełchatów. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został już pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
czytaj dalej

Nowe zasady wypłacania dodatku węglowego

 • 22-09-2022
Od wtorku, 20 września 2022 roku, obowiązują nowe zasady wypłacania dodatku węglowego. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych mogą składać też osoby, które do ogrzewania wykorzystują gaz LPG, pellet drzewny, drewno kawałkowane i olej napędowy.
Nowelizacja wprowadza też inne zmiany. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, na jeden adres zamieszkania będzie wypłacany tylko jeden dodatek. To oznacza, że jeśli pod danym adresem mieszkają dwie rodziny (albo dwie gospodarujące osobno osoby) to tylko jedna rodzina/ osoba otrzyma dodatek - ta, która pierwsza złożyła wniosek. Co ważne, na nowych zasadach będą rozpatrywane również te wnioski, które już zostały złożone, ale jeszcze nie zostały rozpatrzone.
Wydłuża się też czas, w jakim dodatek węglowy ma być wypłacany. Wnioskodawca ma otrzymać pienbiądze w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku (wcześniej był to termin miesięczny).
Mieszkańcy Gminy Bełchatów wnioski o przyznanie dodatku węglowego mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Kościuszki 13).
Formularze wniosków dostępne są w siedzibie urzędu. Można je też pobrać z ZAŁĄCZNIKA.
czytaj dalej

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników - na wnioski czekamy do końca sierpnia

 • 04-08-2022
Do 31 sierpnia 2022 roku rolnicy z terenu Gminy Bełchatów mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13). Formularze wniosku dostępne są w siedzibie urzędu, można je też pobrać na naszej stronie internetowej http://www.ugbelchatow.pl/pliki/2019/Akcyza_wniosek_2019.pdf
Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.
Dodatkowo rolnicy, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w odniesieniu do bydła muszą dołączyć dokument wydany przez kierownika ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)
 
Wypłata środków w ramach wniosków złożonych od 1 do 31 sierpnia,  nastąpi od 3 do 31 października 2022 r. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w formie gotówki w kasie urzędu gminy albo w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku.
czytaj dalej

Utrudnienia na drodze w Hucie

 • 03-08-2022
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. w czwartek, 4 sierpnia, będzie w Hucie realizować prace, związane z frezowaniem nawierzchni drogi przeznaczonej do przebudowy.
W trakcie prac mogą występować chwilowe problemy z przemieszczaniem się większych maszyn rolniczych.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy!
czytaj dalej

Trening systemów alarmowych 1 sierpnia

 • 01-08-2022
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie województwa łódzkiego będzie mieć miejsce głośna próba systemu ostrzegania i alarmowania polegająca na jednominutowej emisji ciągłego sygnału akustycznego (syreny).
Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz zarządzenia nr 131/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
czytaj dalej

Wybory sołtysa w Dobiecinie Kolonii

 • 25-04-2022
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 26.04.2022r. o godzinie 17:00 (wtorek) w Szkole Podstawowej w Dobiecinie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dobiecin Kolonia w sprawie wyboru Sołtysa.
 
 
 
Proponowany porządek zebrania:
 
1.      Otwarcie oraz stwierdzenie ważności zebrania.
/Do dokonania ważnego wyboru Sołtysa , na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, natomiast jeżeli nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców- to ustalamy drugi termin zebrania tj. o pół godziny później i zebranie wtedy odbywa się bez względu na liczbę obecnych osób na zebraniu/
2.      Zapoznanie z regulaminem wyboru.
3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.      Wybór Sołtysa .
 

17 maja wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów

 • 25-04-2022
Już 17 maja 2022 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów. Gremium to będzie tworzyło 15 radnych, wybranych w następujących okręgach:
 • okręg nr 1 -Szkoła Podstawowa w Łękawie - 2 mandaty
 • okręg nr 2 - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie - 2 mandaty
 • okręg nr 3 - Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim - 3 mandaty
 • okręg nr 4 - Szkoła Podstawowa w Domiechowicach - 3 mandaty
 • okręg nr 5 - Szkoła Podstawowa w Drobrzelowie - 3 mandaty
 • okręg nr 6 - Szkoła Podstawowa w Janowie - 2 mandaty.
Szkolne Komisje Wyborcze zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów przyjmować będą do 4 maja. Natomiast 5 maja podane zostaną listy kandydatów w poszczególnych okręgach. Na kampanię wyborczą przyjdzie czas 9 maja i potrwa ona do 16 maja. Natomiast 17 maja w każdej ze szkół odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów znajdziecie w załączniku.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 11

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022